คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการ

The 8th Conference of Asian International Association of Dental Traumatology (AADT)

 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการ The 8th Conference of Asian International Association of Dental Traumatology (AADT) ระหว่างวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีผู้แทนคณะทันตแพทยศาสตร์จากประเทศญี่ปุ่น จีน อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ไต้หวัน มาเลเซีย อินเดีย บังคลาเทศ และศรีลังกา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย โดยในการประชุมมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 120 คน มีการนำเสนอผลงานทางวิชาการ Oral Presentation , Poster Presentation และเชิญวิทยากรมาบรรยายทางวิชาการ

 

นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก Keynote speakers จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ Prof. Mitsutaka Kimura (President of AADT) ซึ่งมาบรรยายในหัวข้อเรื่อง Clinical Significance of Peripheral Nerves from the Situation of Stomatology: The Mechanism of Neural Transmission from Periphery to Brain by Biting / Chewing (from Childhood through Adulthood) และ ผศ.ดร.ทพญ. จีรภัทร จันทรัตน์ (ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์) ในหัวข้อเรื่อง Pulp Regeneration in Dental Trauma

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment