คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
แก่นักศึกษาทันตแพทย์ และนักศึกษาผู้ช่วยทันตแพทย์

                ศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 แก่นักศึกษาทันตแพทย์จำนวนทั้งสิ้น 20 ทุน  และนักศึกษาผู้ช่วยทันตแพทย์  จำนวนทั้งสิ้น 6 ทุน เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมกรรมการคณะฯ ชั้น 17 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment