นักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 4 จาก King’s College London, School of Dentistry ประเทศอังกฤษ
เข้าศึกษาดูงาน ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 15-18 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment