เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2557 ทางคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับนักศึกษาโครงการทุนแลกเปลี่ยน IDCMR ระยะสั้น 3 เดือน จำนวน 12 คน เพื่อมาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความรู้ความสามารถจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

 

School of Stomatology Kunming Medical University, PR. China
1. Mr. Zhang Le ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์
2. Ms. Yiyue Gao ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน
3. Mr. Zhou Ting ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน

 

Faculty of Odonto-Stomatology, University of Medicine and Pharmacy,
Ho Chi Minh, Vietnam 

4. Ms. Nguyen Khanh My ภาควิชาทันตกรรมเด็ก
5. Mr. Nguyen Phuc Bao Dinh ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์

 

International University Faculty of Dentistry, Cambodia 
6. Mr. Kou Sydavuth ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก
7. Mr. Or Sokty ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์

 

University of Puthisastra Faculty of Health Sciences, Cambodia
8. Mr. Ly Try ภาควิชาชีววิทยาช่องปาก

 

University of Health Sciences Faculty of Odonto-Stomatology, Cambodia 
9. Mr. Hout Youngman ทันตกรรมทั่วไป (เวียน 10 คลินิก)
10. Ms. Kong Sovanrath ทันตกรรมทั่วไป (เวียน 10 คลินิก)

 

University of Dental Medicine-Mandalay, Myanmar
11. Ms. Mu Mu Win ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปาก
12. Ms. Yin Mu Thet ภาควิชาปริทันตวิทยา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment