โครงการ “พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษระดับเบื้องต้น” (Let’s Speak English)

ในวันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.30-15.30 น.

ณ ห้องประชุมส่วนหลังชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

วิทยากรโดย พี่ลูกกอล์ฟ คุณคณาธิป สุนทรรักษ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment