โครงการ “การประเมินผลสมรรถนะเฉพาะตามสายอาชีพ (Functional Competency)” ในวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2558 ณ ห้องบรรยาย A3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 7

วิทยากรโดย

    1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตรลดา อมรวัฒนา รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล

    2.คุณนิพนธ์ ครุฑเครือศรี หัวหน้างานสร้างเสริมศักยภาพและพัฒนาทรัพยากรบุคคลและทีมงานจากกองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 

หัวข้อเอกสารประกอบการบรรยาย

– Functional Competency Dent (ผศ.ดร.จิตรลดา อมรวัฒนา)

– วิธีการประเมินสมรรถนะ (Competencies) คุณนิพนธ์ ครุฑเครือศรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment