โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสร้างผลงานวิจัยเพื่อความก้าวหน้าในสายอาชีพ ด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา

You are here: