ในวันที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 14:00 – 16:00 น.
ณ ห้องประชุม 304-306 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment