อบรมให้ความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการลาและการดำเนินการทางวินัยกรณีขาดงาน เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑

You are here: