อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การประยุกต์ใช้เครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลท” วันที่ 4 กรกฏาคม 2555 เวลา 9.00 – 16.00 น. โดย คุณสุวัจนา ประกอบทรัพย์ บริษัท ซายน์เทค จำกัด

You are here: