คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนางานประจำสู่งานวิจัย” Routine to Research (R2R) เมื่อวันที่ 21-22 พ.ค. 2558 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 302 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา บริเวณส่วนหลัง วิทยากรโดย รศ.ดร.สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ และทีมวิทยากร จากคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment