โครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย Routine to Research (R2R)

 

          งานทรัพยากรบุคคล คณะทันตแพทยศาสตร์ จัดโครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย Routine to Research (R2R) ในวันที่ 23 – 25 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ส่วนหลัง ชั้น 4 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์ จากสาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และทีมวิทยากร ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment