ล้อมวงสนทนา..”มีความสุขกับชีวิตด้วย
Self Direction” กับ ผศ.ดร.ทพ.พรพจน์ เฟื่องธารทิพย์ ภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง
MU Brand Ambassador “Mastery – เป็นนายแห่งตน” ในวันจันทร์ที่ 31 มีนาคม 2557
เวลา 14.00 – 15.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 16 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment