ในการบรรยาย เรื่อง “หลักธรรมกับการบริหารตนเอง” โดยอาจารย์มณฑล สายทัศน์
ในวันพุธที่ 23 เมษายน 2557 เวลา 09.30 – 12.00 น.
ณ ห้องบรรยาย B3 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment