โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

ลำดับที่ ชื่อโครงการ มหาวิทยาลัย/ประเทศ วันที่ร่วมโครงการ ระยะเวลา จำนวนนักศึกษา ดาวน์โหลดรายละเอียด
1 2019 University Immersion Program West China School of Stomatology, Sichuan University, People’s Republic of China 30 มิถุนายน – 12 กรกฎาคม 62 13 วัน 2 คน
2 JASSO Scholarship : Hiroshima School of Dentistry, University,  Japan 10-20 พฤศจิกายน 2562 11 วัน 2 คน
3 JASSO Scholarship :  Niigata University Graduate School of Medical and Dental Sciences, Japan ระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคม 2563  โดยมี 4 ช่วงเวลา ดังนี้ 3 เดือน  

 

 

1-2 คน

1.     วันที่ 19 -31 มกราคม 2563 13 วัน
2.     วันที่ 2 -14 กุมภาพันธ์ 2563 13 วัน
3.     วันที่ 9 – 21 กุมภาพันธ์ 2563 13 วัน
4.     วันที่ 2 – 13 มีนาคม 2563 12 วัน
4 Seoul Nation University Student Exchange Program Seoul Nation University, Republic of Korea ระหว่างเดือน มีนาคม – มิถุนายน 2563 4 เดือน ไม่ระบุ
5 Osaka University Student Exchange Program April 2020 Intake Osaka University, Japan ระหว่างเดือน เมษายน – สิงหาคม 2563 5 เดือน ไม่ระบุ
6 JASSO Scholarship : Hiroshima School of Dentistry, Hiroshima University,  Japan ระหว่างเดือน เมษายน – กันยายน 2563 6 เดือน ไม่ระบุ
7 Waseda University Exchange Program Spring 2020/ Fall 2020 Waseda University, Japan ระหว่างเดือน มีนาคม 2563- กุมภาพันธ์ 2564 1 ปี 1 คน

แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 1 ม.ค 2563