ประชาสัมพันธ์ทุน Darmasiswa Scholarship Program ประจำปี 2018/2019

 

ประชาสัมพันธ์ทุน Darmasiswa Scholarship Program ประจำปี 2018/2019 เพื่อเข้าอบรมภาษาและวัฒนธรรม อินโดนีเซีย

(Bahasa Indonesia) ในช่วงต้นเดือนกันยายน 2561 (ระยะเวลา 11-12 เดือน)

 

ผู้สนใจสามารถสมัครและส่งเอกสารและส่งเอกสารประกอบต่างๆได้ที่ http://apply.darmasiswa.kemdikbud.go.id ตั้งแต่บัดนี้

จนถึง 18 กุมภาพันธ์ 2561 โดยส่งเอกสารประกอบต่างๆไปยังสถานทูตอินโดนีเซีย ภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561

 

หมายเหตุ – กำหนดการสัมภาษณ์ผู้เข้าสมัคร ณ สถานทูตอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 19 กุมภาพันธ์ ถึง 9 มีนาคม 2561

– ผู้ได้รับทุนจะได้รับสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือน Rp. 2,550,000 – 2,950,000 (ประมาณ 6,100 – 7,000 บาท)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment