ขอแสดงความยินดี นายนิติรุจน์ กุลวิไชยศักดิ์
ได้รับรางวัลชมเชย ประเภท Poster Presentation
เรื่อง การปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องดูดละอองฝอยภายนอกช่องปาก (Improve efficiency of External Oral Suction)

 

และขอขอบคุณ ผลงานประเภท Oral Presentation
เรื่อง ระบบบริการทันตกรรมในสถานการณ์ COVID-19 (Dental services model during COVID-19)
โดย นางสาวญาณี หทัยพิชิตชัย

 

ในงานมหกรรมคุณภาพทุ่งพญาไท ครั้งที่ 9 “การพัฒนาระบบบริการสุขภาพในสถานการณ์ COVID-19”
วันที่ 2-3 พฤษภาคม 2565 ณ โรงพยาบาลสงฆ์

ลงข่าว ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2565

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment