อาจารย์ที่ปรึกษา

: รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงจีรภัทร จันทรัตน์
: รองศาสตราจารย์ ดร.ฤดี สุราฤทธิ์

 

ผู้วิจัยร่วม
: คุณวาสนา วิชัย

 

ในงานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 112 (1/2564) ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ระหว่างวันที่ 15 – 17 ธันวาคม 2564

 

ณ บางกอกคอนเวนชันเซ็นตอร์ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์
และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

ลงข่าว ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment