ขอแสดงความยินดี

 

นศ.ทพ.เบญจรัตน์ ศิริสินสุข
นศ.ทพ.ปริณาห์ อางนานนท์
นศ.ทพ.พรจรัส เจียรรัตนสวัสดิ์
นศ.ทพ.กัลย์สิรี เลิศสดใส
นศ.ทพ.ฐิติพงศ์ วงศ์กาญจนา

 

นักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 5 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
“งานประกวด The 23rd Student Clinician Research Program”

 

ในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 และการประชุมวิชาการครั้งที่ 111 (2/2563)
ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

ระหว่างวันที่ 16 – 18 ธันวาคม 2563
ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และ บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 22

ลงข่าว ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment