รางวัลปูชนียบุคคล ได้แก่

 

1. ศ.เกียรติคุณ ทพ.อิศระ ยุกตะนันทน์ อดีตคณบดีและผู้ก่อตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2. ศ.คลินิกเกียรติคุณ ทพญ.อมรา ม่วงมิ่งสุข อาจารย์อาวุโส

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment