ขอแสดงความยินดี ทพญ. ชลลดา คำประสิทธิ์ ผู้ที่ได้รับรางวัลชมเชย Poster Presentation

โครงการวิจัย Bacterial leakage of the root canals filled with calcium silicate sealer-based technique and post spaces prepared

with three different methods ในการประชุมวิชาการนานาชาติ : Mahidol International Endodontics Symposium (MIES) 2019

เรื่อง “Innovative Endodontics for Clinical Success” วันที่ 1 – 3 พฤษภาคม 2562

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment