ขอแสดงความยินดี อ. ทันตแพทย์ประการ ธนะศรีสืบวงศ์ นักศึกษาหลังปริญญา

หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาช่องปากและวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์บูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ)

 

ผู้ได้รับรางวัล 1st Prize ITI South East Asia Poster Competition 2019

งานวิจัยเรื่อง Can different fractionation methods affect its physical property of injectable platelet-rich fibrin?

โดยมีอาจารย์ที่ปรีกษา : รองศาสตราจารย์ ดร.ฤดี สุราฤทธิ์ และ อ.ดร.ทันตแพทย์หญิงนิศารัตน์ เรืองสวัสดิ์

ในงานประชุม ITI Congress South East Asia Kuala Lumpur, Malaysia เมื่อวันที่ 29 – 30 มีนาคม 2562

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment