ชื่อสถานที่

ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร

ที่ตั้ง

บริเวณในอาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 4

ชื่อสถานที่

ห้องประชุมชั้น 3

ที่ตั้ง

บริเวณในอาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 3

ชื่อสถานที่

ห้องเรียนชั้น 7

ที่ตั้ง

บริเวณในอาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 7

ชื่อสถานที่

ศูนย์ปฏิบัติการซิมมิวเลชั่น

ที่ตั้ง

บริเวณในอาคารปฏิบัติการและวิจัย ชั้น 1

ชื่อสถานที่

ห้องคอมพิวเตอร์ E-Leanning

ที่ตั้ง

บริเวณในอาคารศูนย์ศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการ ชั้น 3