อาจารย์พิเศษ

 

รศ. ทพญ.ชลธิชา อมรฉัตร

 

ท.บ., วท.ม. (จุลชีววิทยา)

 

ความเชี่ยวชาญ : จุลชีววิทยา

 

โทรศัพท์ : 02-200-7805

 

e-mail: amornchat_c@yahoo.com

 

ผลงานทางวิชาการ
View Fullscreen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment