นักวิทยาศาสตร์

 

นางสาวจรีรัฐ พฤกษานิยม

 

วท.บ. (ชีววิทยา สาขาพันธุศาสตร์),
วท.ม.(กายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง)

 

ความเชี่ยวชาญ : การเพาะเลี้ยงเซลล์,
การทดสอบการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย, งานชีวโมเลกุลพื้นฐาน

 

โทร.02-200-7833

 

E-mail – mameaw172@hotmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment