โครงการ Call for joint Proposals ภายใต้แผนงานความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย-อินเดีย ปี 2561-2563

 

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แจ้งเรื่องการเปิดรับข้อเสนอโครงการ Call for joint Proposals ภายใต้แผนงานความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย-อินเดีย ปี 2561-2563 ทั้งนี้ Department of Science and Technology ประเทศอินเดียจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้แก่หน่วยงานอินเดีย ส่วนหน่วยงานในประเทศไทยจะต้อรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเอง โดยสำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศและวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะเป็นหน่วยประสานงาน

 

ผู้ที่สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการ พร้อมรายละเอียดต่างๆ มายังมหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 เพื่อประสานงานและดำเนินการต่อไป

 

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ www.most.go.th , www.dst.go.in , www.onlinedst.gov.in และกรุณาติดต่อ นางสาวกมลรัตน์ ทองประไพ นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ทางหมายเลขโทรศัพท์ 02 333 3905, 095 854 1642 อีเมล์ kthongparpai@gmail.com, thamapor@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment