โครงการ WHO Fellowship Program on Primary Oral Health Care, Concentration on Mother and Child Health

โครงการ WHO Fellowship Program on Primary Oral Health Care, Concentration on Mother and Child Health   คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ Dr. Kin Shein, Dr. Naing Aung Win, Dr. Thet Oo และ Dr. Tun Thu Ya จากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ที่เข้าร่วมฝึกอบรมและศึกษาดูงานในโครงการ WHO Fellowship Program on Primary Oral Health Care, Concentration on Mother and Child Health ซึ่งจัดขึ้นโดยภาควิชาทันตกรรมชุมชน ในระหว่างวันที่ 9-13 ธันวาคม 2562…

ภาควิชาทันตกรรมชุมชนจัดการบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง Oral health care access in Thailand : struggles to reborn

ภาควิชาทันตกรรมชุมชนจัดการบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง Oral health care access in Thailand : struggles to reborn   เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 ภาควิชาทันตกรรมชุมชน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง Oral health care access in Thailand : struggles to reborn โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ทพ.วิรัตน์ เอื้องพูลสวัสดิ์ เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมภาควิชาทันตกรรมชุมชน ชั้น 14 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

สำนักงานการวิจัย จัดการบรรยายเรื่อง “Novel non-psychoactive cannabinoids for chronic pain treatment”

สำนักงานการวิจัย จัดการบรรยายเรื่อง “Novel non-psychoactive cannabinoids for chronic pain treatment”   เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 สำนักงานการวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการบรรยายเรื่อง “Novel non-psychoactive cannabinoids for chronic pain treatment” แก่คณาจารย์และผู้สนใจ โดยได้รับเกียรติจาก Professor Igor Spigelman เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา