หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมรากเทียม (หลักสูตรนานาชาติ) คณะทันตแพทยศาสตร์ เยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี ความร่วมมือทางวิชาการ และเยือนราชอาณาจักรเบลเยียม เพื่อศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 28 กันยายน - 5 ตุลาคม 2565 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมรากเทียม (หลักสูตรนานาชาติ) นำโดย ศาสตราจารย์คลินิก ดร.นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์บัณฑิต จิรจริยาเวช ประธานหลักสูตร พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี ความร่วมมือทางวิชาการ และเยือนราชอาณาจักรเบลเยียม เพื่อศึกษาดูงาน   โดยในวันที่ 28 กันยายน - 2 ตุลาคม 2565 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมรากเทียม (หลักสูตรนานาชาติ) นำโดย ศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์บัณฑิต จิรจริยาเวช ประธานหลักสูตร พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เยือน International Medical College,…

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานแสดงความยินดีแด่ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็น “ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญดีเด่น” จากราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทยวาระที่ 7 และผู้ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2565 ศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวแสดงความยินดี และมอบช่อดอกไม้แด่ผู้ได้รับคัดเลือกเป็น “ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญดีเด่น” จากราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทยวาระที่ 7 และผู้ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ดังนี้   -ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็น “ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญดีเด่น” สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ทันตแพทย์เบ็ญจพจน์ ยศเนืองนิตย์ -ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็น “ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญดีเด่น” สาขาปริทันตวิทยา ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ทันตแพทย์หญิงผุสดี ยศเนืองนิตย์ -ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็น “ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญดีเด่น” สาขาทันตกรรมจัดฟัน ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ทันตแพทย์สุรชัย เดชคุณากร -ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็น “ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญดีเด่น” สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ทันตแพทย์ศุภชัย สุทธิมัณฑนกุล -ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็น “ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญดีเด่น”…

คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมแนะแนวสำหรับนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 5 – 6

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2565 คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมแนะแนวสำหรับนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 5 - 6 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์พรพจน์ เฟื่องธารทิพย์ ประธานคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา กล่าวเปิดงาน ต่อจากนั้น อาจารย์ ทันตแพทย์คมสัน ลาภาอุตย์ ได้กล่าวจุดประสงค์และแนะนำวิทยากร การบรรยายแนวทางการทำงานเมื่อจบเป็นทันตแพทย์ โดย ทันตแพทย์หญิงณัฐยา อยู่สมบูรณ์, ทันตแพทย์ภัคพล วนิจกิจเกื้อผล, ทันตแพทย์หญิงปิ่นขวัญ ปัดไธสง, ทันตแพทย์หญิงธิติมา ธุระมนวงศ์, ทันตแพทย์หญิงญานิกา แสงเถกิง, อาจารย์ ทันตแพทย์หญิงสุขกาญจน์ เต็มคำขวัญ และทันตแพทย์ตรรกย ชูกุล ให้เกียรติเป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม 304-306 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา และถ่ายทอดการบรรยายผ่านทางระบบออนไลน์ด้วย

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ Department of Oral Health, Ministry of Health and Welfare, New Southbound Special Needs Oral Care Resource and Integration Project

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงศิริรักษ์ นครชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการศึกษาหลังปริญญา ในฐานะผู้แทนของ ศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย   -Prof. Chien-Ning Huang (President, Chung Shan Medical University) สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) -Dr. Nia Ayu Ismaniati Noerhadi (Dean, Faculty of Dentistry, Universitas Indonesia) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย) -Assoc. Prof. Tong Minh Son (Dean, School of Dentistry, Hanoi Medical University) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม…

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ University of Leuven ราชอาณาจักรเบลเยียม

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565 ศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) กับ the Department of Oral Health Sciences, KU Leuven, University of Leuven ราชอาณาจักรเบลเยียม ซึ่งนำโดย Prof. Dr. Bart Van Meerbeek, Chair of the Department of Oral Health Sciences   โดยมี นายเสข วรรณเมธี เอคอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พร้อมภริยา และ รองศาสตราจารย์ ดร.รัชชพิน ศรีสัจจะลักษณ์ รองคณบดีฝ่ายหลักสูตรก่อนปริญญานานาชาติและเครือข่ายความร่วมมือ และ…