โครงการ "มหิดลในใจเรา (MAHIDOL in our soul) โดย รศ.ดร.รัชชพิน ศรีสัจจะลักษณ์ ภาควิชาจุลชีววิทยาช่องปาก MU Brand Ambassador "Integrity - มั่นคงยิ่งในคุณธรรม"โครงการ "มหิดลในใจเรา (MAHIDOL in our soul) โดย รศ.ดร.รัชชพิน ศรีสัจจะลักษณ์ ภาควิชาจุลชีววิทยาช่องปาก MU Brand Ambassador "Integrity - มั่นคงยิ่งในคุณธรรม"

กิจกรรมปี 2557 : โครงการ “มหิดลในใจเรา (MAHIDOL in our soul) โดย รศ.ดร.รัชชพิน ศรีสัจจะลักษณ์ ภาควิชาจุลชีววิทยาช่องปาก MU Brand Ambassador “Integrity – มั่นคงยิ่งในคุณธรรม”

ในการบรรยาย เรื่อง "หลักธรรมกับการบริหารตนเอง" โดยอาจารย์มณฑล สายทัศน์ ในวันพุธที่ 23 เมษายน 2557 เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ ห้องบรรยาย B3 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

โครงการ "มหิดลในใจเรา (MAHIDOL in our soul) ล้อมวงสนทนา.."มีความสุขกับชีวิตด้วย Self Direction"โครงการ "มหิดลในใจเรา (MAHIDOL in our soul) ล้อมวงสนทนา.."มีความสุขกับชีวิตด้วย Self Direction"

กิจกรรม ปี 2557 : โครงการ “มหิดลในใจเรา (MAHIDOL in our soul) ล้อมวงสนทนา..”มีความสุขกับชีวิตด้วย Self Direction”

ล้อมวงสนทนา.."มีความสุขกับชีวิตด้วย Self Direction" กับ ผศ.ดร.ทพ.พรพจน์ เฟื่องธารทิพย์ ภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง MU Brand Ambassador "Mastery – เป็นนายแห่งตน" ในวันจันทร์ที่ 31 มีนาคม 2557 เวลา 14.00 – 15.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 16 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา