การประชุมคณะกรรมการบริหารองค์กรแพทย์และทันตแพทย์ ครั้งที่ 5/2557

ณ ห้องประชุม B04 - B05 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 7 เมื่อวันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2557   คณะกรรมการบริหารองค์กรแพทย์และทันตแพทย์ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารองค์กรแพทย์และทันตแพทย์ ครั้งที่ 5/2557 ในวันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุม B04 - B05 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 7 ถือเป็นการประชุมครั้งสุดท้ายก่อนหมดวาระการดำรงตำแหน่งของประธานองค์กร และได้เรียนเชิญอนุกรรมการองค์กรแพทย์ทุกท่านเข้าร่วมประชุมครั้งนี้เพื่อแจ้งผลการดำเนินงานขององค์กรแพทย์ตลอดวาระ 2 ปีที่ผ่านมา โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์พิศลย์ เสนาวงษ์ ประธานองค์กรแพทย์ได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่กรรมการและอนุกรรมการทุกท่านในครั้งนี้ด้วย

การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์กรแพทย์และทันตแพทย์

 ตามที่ธรรมนูญองค์กรแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย ประกาศใช้ ณ วันที่ 10 มกราคม 2556 กำหนดให้สภาอาจารย์คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้ดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งกรรมการบริหารองค์กรแพทย์ เมื่อครบกำหนดก่อนหมดวาระอย่างน้อย 60 วัน โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์ชูชัย อนันต์มานะ ประธานคณะกรรมการสภาอาจารย์ ได้ให้ความอนุเคราะห์เป็นประธานคณะกรรมการเลือกตั้งในครั้งนี้   การจัดการเลือกตั้งผู้แทนประเภทอาจารย์ทันตแพทย์ และประเภทผู้แทนจากทันตแพทย์ เพื่อดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริหารองค์กรแพทย์วาระต่อไป ในวันที่ 28 สิงหาคม 2557 ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันและเวลาเดียวกัน

การประชุมวิชาการ เรื่อง “คดีความยอดฮิตในวงการทันตแพทย์”

ณ ห้องประชุม A02 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 7 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557    รองศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์พิศลย์ เสนาวงศ์ ประธานคณะกรรมการบริหารองค์กรแพทย์และทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดการจัดประชุมวิชาการ เรื่อง “คดีความยอดฮิตในวงการทันตแพทย์” ณ ห้องประชุม A02 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 7 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา    สืบเนื่องจากปัจจุบันพบปัญหาการฟ้องร้องของผู้ป่วยจากการให้บริการทางทันตกรรมมากขึ้น คณะอนุกรรมการองค์กรแพทย์และทันตแพทย์ ทางด้านวิชาการ จึงได้จัดประชุมดังกล่าวขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนาและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการแก่สมาชิกองค์กรแพทย์และทันตแพทย์ รวมทั้งส่งเสริมให้บุคลากรสามารถพัฒนาความรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และนำความรู้มาใช้ในการให้บริการแก่ผู้ป่วย และการทราบถึงปัญหาร้องเรียนที่มักเกิดขึ้น รวมถึงการให้การรักษาที่ถูกต้องทีเหมาะสมภายใต้ความรู้และจริยธรรมเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในปัจจุบัน   การประชุมวิชาการได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์(พิเศษ)ทันตแพทย์ไพศาล กังวลกิจ ประธานคณะผู้บริหารราชวิทยาลัยทันตแพทย์ แห่งประเทศไทย ,ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์ทันตแพทย์วีระศักดิ์ ไพรัชเวทย์ ประธานอนุกรรมการองค์กรแพทย์และทันตแพทย์ ทางด้านความเสียหายที่เกิดกับผู้รับบริการโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ และศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณทันตแพทย์ไพศาล ชัยวัฒน์ อนุกรรมการองค์กรแพทย์และทันตแพทย์ ทางด้านความเสียหายที่เกิดกับผู้รับบริการโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์…

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การช่วยฟื้นคืนชีพสำหรับเจ้าหน้าที่ นักศึกษาหลังปริญญาและบุคคลากร Basic Life Support” (Provider)

ณ ห้องประชุมสมพรเรืองผกา อาคารศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการ ชั้น 5 เมื่อวันที่ 6 - 8 สิงหาคม 2557   คณะอนุกรรมการองค์กรแพทย์และทันตแพทย์ ทางด้านวิชาการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยฟื้นคืนชีพสำหรับเจ้าหน้าที่ นักศึกษาหลังปริญญาและบุคคลากร Basic Life Support (Provider) ในระหว่างวันที่ 6 - 8 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมสมพรเรืองผกา อาคารศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการ ชั้น 5 โดยทีมวิทยากรจากสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์   โดยตั้งเป้าหมายให้บุคลากรทางการแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ ทุกคนมีความรู้พื้นฐานที่จำเป็นในการช่วยชีวิต หวังเพิ่มโอกาสการรอดชีวิต และลดอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยหากพบเหตุการณ์ไม่คาดคิด

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยฟื้นคืนชีพสำหรับเจ้าหน้าที่ นักศึกษาหลังปริญญาและบุคคลากร Basic Life Support (Provider)

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 7 เมื่อวันที่ 4 และ 20 กันยายน 2556 คณะอนุกรรมการองค์กรแพทย์และทันตแพทย์ ทางด้านวิชาการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยฟื้นคืนชีพสำหรับเจ้าหน้าที่ นักศึกษาหลังปริญญาและบุคคลากร Basic Life Support (Provider) ในวันที่ 4 และ 20 กันยายน 2556 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 7