กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การช่วยฟื้นคืนชีพสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และนักศึกษาหลังปริญญา Basic Life Support” (Provider) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

คณะอนุกรรมการองค์กรแพทย์และทันตแพทย์ ทางด้านวิชาการ จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การช่วยฟื้นคืนชีพสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และนักศึกษาหลังปริญญา Basic Life Support” (Provider) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 ในวันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม 304 - 306 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 3 ส่วนหลัง ในหลักสูตรมาตรฐานของคณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีทีมวิทยากรจากคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี และในการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมและสอบผ่านการอบรมซึ่งได้รับบัตรรับรองจำนวนทั้งสิ้น 153 คน แบ่งเป็นกลุ่มทันตแพทย์/แพทย์/พยาบาล จำนวน 76 คน และกลุ่มผู้ปฏิบัติงานทันตกรรมโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ และโรงพยาบาลทันตกรรม มหาจักรีสิรินธร จำนวน 77 คน ทั้งนี้ได้ตั้งเป้าหมายให้บุคลากรทางการแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ ทุกคนมีความรู้พื้นฐานที่จำเป็นในการช่วยชีวิต หวังเพิ่มโอกาสการรอดชีวิต และลดอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยหากพบเหตุการณ์ไม่คาดคิด

องค์กรแพทย์และทันตแพทย์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศทันตแพทย์/แพทย์

 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหารองค์กรแพทย์และทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมปฐมนิเทศให้กับทันตแพทย์และแพทย์ โดยจัดการบรรยายในหัวข้อเรื่อง “ต้องรู้คู่ระบบค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2560 Orientation for New Dental / Medical Staff” ณ ห้องประชุม 306 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)

การประชุมใหญ่สามัญองค์กรแพทย์และทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปี 2559

เมื่อวันพุธที่ 7 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 4 ส่วนหลัง   คณะกรรมการบริหารองค์กรแพทย์และทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมใหญ่สามัญองค์กรแพทย์และทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ เมื่อวันพุธที่ 7 ธันวาคม 2559 เวลา 11.00 – 13.00 น. เพื่อเป็นการดำเนินงานตามกำหนดไว้ในธรรมนูญขององค์กรแพทย์และทันตแพทย์ คณะกรรมการบริหารองค์กรแพทย์และทันตแพทย์ ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา แจ้งข่าวสารและรับฟังความคิดเห็นและข้อเรียกร้องจากสมาชิก รวมทั้งรายงานการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงวาระใหม่แทนกรรมการชุดเดิมที่ได้หมดวาระลง และผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานคือ อาจารย์ดร.ทันตแพทย์สุพัฒชัย บุญประถัมภ์ ซึ่งดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป โดยมีวาระ 2 ปี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ทันตแพทย์หญิงวิภาดา เลิศฤทธิ์ รองคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญองค์กรแพทย์และทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปี 2559 และกล่าวแนะนำคณะผู้บริหารปัจจุบัน ซึ่งได้เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 3…

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 องค์กรแพทย์และทันตแพทย์

ณ ห้องประชุม A03 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 7 เมื่อวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2558   คณะกรรมการบริหารองค์กรแพทย์และทันตแพทย์ จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 องค์กรแพทย์และทันตแพทย์ ในวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2558 ตั้งแต่เวลา 11.30 – 13.00 น. เพื่อดำเนินงานตามกำหนดไว้ในธรรมนูญขององค์กร โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา แจ้งข่าวสารและรับฟังความคิดเห็นและข้อเรียกร้องจากสมาชิกองค์กร รวมทั้งพบปะกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ทันตแพทย์ประดิษฐ์ เรืองรองรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม , อาจารย์ทันตแพทย์สุรกิจ วิสุทธิวัฒนากร รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและเทคโนโลยีสานสนเทศ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์ชูชัย อนันต์มานะ รักษาการสำนักงานบริหารความเสี่ยง ร่วมชี้แจงและตอบข้อซักถามต่างๆ แก่สมาชิกองค์กร

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยฟื้นคืนชีพสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และนักศึกษาหลังปริญญา Basic Life Support (Provider) ประจำปี 2559

คณะอนุกรรมการองค์กรแพทย์และทันตแพทย์ ทางด้านวิชาการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยฟื้นคืนชีพสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และนักศึกษาหลังปริญญา Basic Life Support (Provider) ประจำปี 2559 ในระหว่างวันที่ 26 – 29 กรกฏาคม 2559 ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ส่วนหลัง ชั้น 4 หลักสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยทีมวิทยากรจากคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี   ตั้งเป้าหมายให้บุคลากรทางการแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ ทุกคนมีความรู้พื้นฐานที่จำเป็นในการช่วยชีวิต หวังเพิ่มโอกาสการรอดชีวิต และลดอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยหากพบเหตุการณ์ไม่คาดคิด

การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์กรแพทย์และทันตแพทย์

ตามที่ธรรมนูญองค์กรแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดให้สภาอาจารย์คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้ดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งกรรมการบริหารองค์กรแพทย์ เมื่อครบกำหนดก่อนหมดวาระอย่างน้อย 60 วัน โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์ชูชัย อนันต์มานะ ประธานคณะกรรมการสภาอาจารย์ ได้ให้ความอนุเคราะห์เป็นประธานคณะกรรมการเลือกตั้งในครั้งนี้   การจัดการเลือกตั้งผู้แทนประเภทอาจารย์ทันตแพทย์ และประเภทผู้แทนจากทันตแพทย์ เพื่อดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริหารองค์กรแพทย์วาระต่อไป ในวันอังคารที่ 13 กันยายน 2559 ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันและเวลาเดียวกัน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยฟื้นคืนชีพสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และนักศึกษาหลังปริญญา Basic Life Support (Provider) ครั้งที่ 2/2558

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยฟื้นคืนชีพสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และนักศึกษาหลังปริญญา Basic Life Support (Provider) ครั้งที่ 2/2558   คณะอนุกรรมการองค์กรแพทย์และทันตแพทย์ ทางด้านวิชาการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยฟื้นคืนชีพสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และนักศึกษาหลังปริญญา Basic Life Support (Provider) ครั้งที่ 2 ในระหว่างวันที่ 11 และ 13 - 14 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตสโมสรกิจ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ส่วนหลัง ชั้น 4 โดยทีมวิทยากรจากสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์   โดยตั้งเป้าหมายให้บุคลากรทางการแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ ทุกคนมีความรู้พื้นฐานที่จำเป็นในการช่วยชีวิต หวังเพิ่มโอกาสการรอดชีวิต และลดอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยหากพบเหตุการณ์ไม่คาดคิด

ตรวจสุขภาพประจำปี 2558 สำหรับทันตแพทย์ปฏิบัติงานระบบค่าตอบแทน

เพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยผลักดันให้เกิดมาตรฐานภายในโรงพยาบาล โดยนำเสนอแนวทางในการดำเนินการเพื่อกระตุ้นให้กิดการสร้างเสริมสุขภาพและสวัสดิการแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ องค์กรแพทย์และทันตแพทย์ร่วมจัดบริการตรวจสุขภาพให้แก่ทันตแพทย์ปฏิบัติงานระบบค่าตอบแทน ในวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2558 ตั้งแต่เวลา 7.00 – 11.30 น. ณ บริเวณโถงชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยฟื้นคืนชีพสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ และนักศึกษาหลังปริญญา Basic Life Support (Provider) ครั้งที่ 1

คณะอนุกรรมการองค์กรแพทย์และทันตแพทย์ ทางด้านวิชาการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยฟื้นคืนชีพสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และนักศึกษาหลังปริญญา Basic Life Support (Provider) ครั้งที่ 1 ในระหว่างวันที่ 11 – 12 และ 14 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุม 302 อาคารฌลิมพระเกียรติฯ ส่วนหลัง ชั้น 3 โดยทีมวิทยากรจากสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์   โดยตั้งเป้าหมายให้บุคลากรทางการแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ ทุกคนมีความรู้พื้นฐานที่จำเป็นในการช่วยชีวิต หวังเพิ่มโอกาสการรอดชีวิต และลดอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยหากพบเหตุการณ์ไม่คาดคิด

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 องค์กรแพทย์และทันตแพทย์

ณ ห้องประชุม A03 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 7 เมื่อวันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม 2557   คณะกรรมการบริหารองค์กรแพทย์และทันตแพทย์ จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 องค์กรแพทย์และทันตแพทย์ในวันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 11.30 – 13.00 น. เพื่อดำเนินงานตามกำหนดไว้ในธรรมนูญขององค์กร โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา แจ้งข่าวสารและรับฟังความคิดเห็นและข้อเรียกร้องจากสมาชิกองค์กร รวมทั้งรายงานการเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลในคณะกรรมการองค์กร ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงวาระใหม่แทนกรรมการชุดเดิมที่ได้หมดวาระลง และผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานคือ อาจารย์ดร.ทันตแพทย์สุพัฒชัย บุญประถัมภ์ ซึ่งดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 เป็นต้นไป โดยมีวาระ 2 ปี