สภาอาจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “คณบดีพบบุคลากรคลินิกทันตกรรมพิเศษ” ประจำปีงบประมาณ 2561

สภาอาจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “คณบดีพบบุคลากรคลินิกทันตกรรมพิเศษ” ประจำปีงบประมาณ 2561   สภาอาจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “คณบดีพบบุคลากรคลินิกทันตกรรมพิเศษ” ประจำปีงบประมาณ 2561 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 สภาอาจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมคณบดีพบบุคลากรคลินิกทันตกรรมพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีศาตราจารย์ ดร.ทพญ.วรานันท์  บัวจีบ คณบดี และผู้บริหาร มาร่วมพบปะ พูดคุย ตอบข้อซักถามให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งมีบุคลากรคลินิกทันตกรรมพิเศษ ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุม 304-305 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)

โครงการ “การเขียนหนังสือราชการและการจดบันทึกรายงานการประชุม” รุ่นที่ 1

โครงการ “การเขียนหนังสือราชการและการจดบันทึกรายงานการประชุม” รุ่นที่ 1 งานทรัพยากรบุคคล คณะทันตแพทยศาสตร์ จัด โครงการ “การเขียนหนังสือราชการและการจดบันทึกรายงานการประชุม” รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม B4 - B5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 7 โดยมี คุณจรรยาภรณ์ เรืองศรี หัวหน้าหน่วยสารบรรณ สำนักงานคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มาเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม

โครงการ “เทคนิคการเป็นพี่เลี้ยงและการสอนงาน Mentoring & Coaching Skill”

โครงการ “เทคนิคการเป็นพี่เลี้ยงและการสอนงาน Mentoring & Coaching Skill” ในวันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2558 ณ ห้องบรรยาย A1 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

โครงการ “ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปี 2558”

โครงการ “ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปี 2558” ในวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุม 304 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ส่วนหลัง ชั้น 3

โครงการ “พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษระดับเบื้องต้น” (Let’s Speak English) วิทยากรโดย พี่ลูกกอล์ฟ คุณคณาธิป สุนทรรักษ์

โครงการ “พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษระดับเบื้องต้น” (Let’s Speak English) ในวันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องประชุมส่วนหลังชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา วิทยากรโดย พี่ลูกกอล์ฟ คุณคณาธิป สุนทรรักษ์

คณะทันตฯ มหิดล จัดกิจกรรม “พัฒนาตน พัฒนาสติ”

คณะทันตฯ มหิดล จัดกิจกรรม "พัฒนาตน พัฒนาสติ"  รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกิจกรรมพิเศษ และหน่วยพัฒนาทรัพยากรบุคคล งานทรัพยากรบุคคล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ "พัฒนาตน พัฒนาสติ" โดยมีบุคลากรของคณะฯ เข้าร่วมฝึกปฏิบัติธรรม ณ วัดญาณเวศกวัน อ.สามพราน จ.นครปฐม ระหว่างวันที่ 10-12 มิ.ย. 2558

ภาพกิจกรรม โครงการ “พัฒนางานประจำสู่งานวิจัย” Routine to Research (R2R)

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนางานประจำสู่งานวิจัย” Routine to Research (R2R) เมื่อวันที่ 21-22 พ.ค. 2558 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 302 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา บริเวณส่วนหลัง วิทยากรโดย รศ.ดร.สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ และทีมวิทยากร จากคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล