โครงการ HRD’s hours หัวข้อ การลาเพื่อการพัฒนาบุคลากร และทุนเพื่อการพัฒนาบุคลากร

presentation โครงการฯ    โครงการ HRD's hours หัวข้อ การลาเพื่อการพัฒนาบุคลากร และทุนเพื่อการพัฒนาบุคลากร ในวันที่ 29 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม A8 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559 รุ่นที่ 5

โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559 รุ่นที่ 5 ในวันที่ 2 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม A8 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

โครงการ “ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559” รุ่นที่ 3

โครงการ “ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559” รุ่นที่ 3   งานทรัพยากรบุคคล คณะทันตแพทยศาสตร์ ดำเนินโครงการ “ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559” รุ่นที่ 3 ขึ้นในวันพุธที่ 27 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุม A6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 7

โครงการ “ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559” รุ่นที่ 2

โครงการ “ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559” รุ่นที่ 2         งานทรัพยากรบุคคล คณะทันตแพทยศาสตร์ ดำเนินโครงการ “ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559” รุ่นที่ 2 ขึ้นในวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุม A7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 7

ภาพกิจกรรม โครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย Routine to Research (R2R)

โครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย Routine to Research (R2R)             งานทรัพยากรบุคคล คณะทันตแพทยศาสตร์ จัดโครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย Routine to Research (R2R) ในวันที่ 23 - 25 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ส่วนหลัง ชั้น 4 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์ จากสาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และทีมวิทยากร ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม

โครงการ “การเขียนหนังสือราชการและการจดบันทึกรายงานการประชุม” รุ่นที่ 2

โครงการ “การเขียนหนังสือราชการและการจดบันทึกรายงานการประชุม” รุ่นที่ 2   งานทรัพยากรบุคคล คณะทันตแพทยศาสตร์ จัด โครงการ “การเขียนหนังสือราชการและการจดบันทึกรายงานการประชุม” รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 301 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ส่วนหลัง ชั้น 3 โดย มี คุณจรรยาภรณ์ เรืองศรี หัวหน้าหน่วยสารบรรณ สำนักงานคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มาเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม

โครงการ “ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559” รุ่นที่ 1

โครงการ “ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559” รุ่นที่ 1 รายละเอียด งานทรัพยากรบุคคล คณะทันตแพทยศาสตร์ จัดโครงการ “ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559” รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม A7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 7

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ในระดับดีเยี่ยม (Gold) จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ในระดับดีเยี่ยม (Gold) จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 ศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิงวรานันท์ บัวจีบ คณบดี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์พิศลย์ เสนาวงษ์ รองคณบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมในพิธีมอบรางวัลตราสัญลักษณ์ G – Green ระดับประเทศ ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ในระดับดีเยี่ยม (Gold) โดยมีพลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม