โครงการ “มุ่งสู่ความสำเร็จกับ IDP (Success with IDP) ครั้งที่ 2”

[PDF]เอกสารประกอบการบรรยาย   โครงการ “มุ่งสู่ความสำเร็จกับ IDP (Success with IDP) ครั้งที่ 2”        รุ่นที่ 1 ในวันพุธที่ 11 มีนาคม 2558 รุ่นที่ 2 ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ ส่วนหลัง ชั้น 3 วิทยากรโดย อาจารย์ธนุเดช ธานี

โครงการ “มุ่งสู่ความสำเร็จกับ IDP (Success with IDP)” ครั้งที่ 1

[PDF]เอกสารประกอบการบรรยาย   โครงการ “มุ่งสู่ความสำเร็จกับ IDP (Success with IDP)” ครั้งที่ 1      รุ่นที่ 1 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 รุ่นที่ 2 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมส่วนหลัง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 3 วิทยากรโดย อาจารย์ธนุเดช ธานี