โครงการ อัจฉริยะทางอารมณ์ เราสร้างได้ด้วย EQ

โครงการ การสอนงานแบบ OJT (On The Job Training) ในวันที่ 21 - 22 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 301 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ส่วนหลัง ชั้น 3

โครงการ การสอนงานแบบ OJT (On The Job Training) ในวันที่ 21 – 22 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา

โครงการ การสอนงานแบบ OJT (On The Job Training) ในวันที่ 21 - 22 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 301 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ส่วนหลัง ชั้น3

โครงการ ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559 รุ่นที่ 5

โครงการ ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559 รุ่นที่ 5 ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม A8 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

โครงการ HRD’s hours หัวข้อ ความก้าวหน้าในสายงาน การขอกำหนดตำแหน่ง

presentation โครงการฯ    โครงการ HRD's hours หัวข้อ ความก้าวหน้าในสายงาน การขอกำหนดตำแหน่ง ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ อาคารศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการ ชั้น 3