คณะทันตฯ มหิดล เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยมหิดล

คณะทันตฯ มหิดล เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยมหิดล   รศ.ทพ.พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์ คณบดี พร้อมผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเข้าประเมินคณะฯ เมื่อวันที่ 4 ส.ค. 2558 ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 17

โครงการ “สัมมนาทบทวนยุทธศาสตร์คณะฯ ประจำปีงบประมาณ 2558”

โครงการ “สัมมนาทบทวนยุทธศาสตร์คณะฯ ประจำปีงบประมาณ 2558”      เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดโครงการ “สัมมนาทบทวนยุทธศาสตร์คณะฯ ประจำปีงบประมาณ 2558” โดยมี รศ.ทพ. พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์ คณบดี พร้อมผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายต่างๆ และหัวหน้าสำนักงาน / หัวหน้างาน / หัวหน้าหน่วย เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ ณ ห้องเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล