คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับการประเมิน EdPEx ประจำปี 2560

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับการประเมิน EdPEx ประจำปี 2560                   ศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ คณบดี พร้อมผู้บริหารและบุคลากร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับการประเมินและรับฟังผลการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2560 โดยมี รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงปรียานุช แย้มวงษ์ เป็นประธานในการตรวจประเมิน ระหว่างวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุม B4-B5 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

มหกรรมคุณภาพ (M – Dent Quality Fair) ในงานครบรอบ 49 ปี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 7-8 มิถุนายน 2560

มหกรรมคุณภาพ (M - Dent Quality Fair) ประจำปี 2560 กิจกรรมประกอบไปด้วยการประกวดผลงานคุณภาพ และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลงานคุณภาพ CQI / R2R / KM / Inno ในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 เวลา 8.30 น.- 12.00 น. ณ ห้อง 302 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าศึกษาดูงาน ”การบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ” ณ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าศึกษาดูงาน ''การบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ'' ณ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เมื่อในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ศ.ดร.ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร เข้าศึกษาดูงาน การบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ณ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ที่ประสบความสำเร็จได้รับรางวัล TQC

การบรรยาย เรื่อง บูรณาการจัดการความรู้ เพื่อองค์กรเป็นเลิศ ยั่งยืน และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

การบรรยาย เรื่อง บูรณาการจัดการความรู้ เพื่อองค์กรเป็นเลิศ ยั่งยืน และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30 -12.00 น. ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)

การประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2559

การประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน และวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษาชั้น 7

การประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมรับการตรวจประเมินส่วนงาน ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2559 จากมหาวิทยาลัยมหิดล (รอบผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2559

การประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมรับการตรวจประเมินส่วนงาน ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2559 จากมหาวิทยาลัยมหิดล (รอบผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2559 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมกรรมการประจำคณะ

การบรรยายเรื่อง “แนวคิดลีนกับการบริหารองค์กร”

ภาพกิจกรรม การบรรยายเรื่อง “แนวคิดลีนกับการบริหารองค์กร” ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 301 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 50 พรรษา ชั้น 3 (ส่วนหลัง)