การเข้าพบคลินิกทันตกรรมพิเศษเพื่อนำทฤษฎี LEAN สู่การปฏิบัติ ในวันที่ 18 เมษายน 2561 และวันที่ 2 พฤษภาคม 2561

การเข้าพบคลินิกทันตกรรมพิเศษเพื่อนำทฤษฎี LEAN สู่การปฏิบัติ เพื่อร่วมกันปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน โดยมีหัวข้อดังนี้  การรับโทรศัพท์จากผู้ป่วย / การรับผู้ป่วยกรณีฉุกเฉิน / การเบิกวัสดุทางทันตกรรม / การบริการด้วยความเต็มใจให้บริการ / การตรวจผู้ป่วยใหม่ / การเตรียมความพร้อมของข้อมูลผู้ป่วย