1.6 การประกวดวาดภาพระบายสีร่วมเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หัวข้อ ฟันดีทั่วหล้า เมตตาทั่วไทย ในหลวงรัชกาลที่ 9

วันที่ 7 มิถุนายน 2560 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดนิทรรศการและมอบรางวัลประกวดวาดภาพระบายสี “ฟันดีทั่วหล้า พระเมตตาทั่วไทย ในหลวงรัชกาลที่ 9” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อร่วมเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงห่วงใยปัญหาสุขภาพช่องปากและฟันของประชาชนชาวไทย โดยนักเรียนที่ชนะการประกวดระดับประถมศึกษาตอนปลาย ได้แก่ ด.ญ.อารียา เพ็งทำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่ 120ฯ จังหวัดเลย และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่ นางสาว กฤชกานต์ พิลาคง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนนวมินทราชูทิศบดินทรเดชา กรุงเทพมหานคร ได้รับโล่และประกาศนียบัตรพร้อมทุนการศึกษา โดยมีนักเรียนให้ความสนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดกว่า 114 ราย ณ สิรินธรทันตพิพิธ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่2

ในระหว่าง 17-18 พฤษภาคม 2561 โดยวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ณ ห้อง 301 ห้องประชุมส่วนหลัง ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ ช่วงเช้า เริ่มต้นด้วยการฉายภาพวิดีทัศน์และบรรยายเกี่ยวประวัติคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รวมทั้งวัฒนธรรมองค์กร (MAHIDOL) หลังจากนั้นมีการบรรยาย - การเลื่อนขั้นเงินเดือน การต่อสัญญา การไม่ต่อสัญญา โดย คุณธนรัตน์ หล่อวงศ์ จากหน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในหัวข้อนี้ - ทุนเพื่อการพัฒนา การลาเพื่อการพัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงาน - สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ โดย คุณจันทิรา ศิริพิศ จากหน่วยสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในหัวข้อนี้ - การสมัคร Free Internet, ระบบ E-pay Slip, ค่า พ.ต.ส. โดย คุณทัศนาลัย คุ้มอักษร…