21. มีการจัดที่รับประทานอาหาร และที่พักที่เหมาะสม และถูกสุขลักษณะ

คณะทันตแพทยศาสตร์มีศูนย์อาหาร 2 แห่งและพื้นที่นั่งพักบริเวณต่าง ๆ เช่น  ลานอเนกประสงค์  ที่พักใต้อาคาร  (รวมจำนวนกว่า 1,000 ที่นั่ง)  ซึ่งเหมาะสมต่อบุคลากรและนักศึกษาถูกสุขลักษณะ  มีความสะอาด  และเพียงพอต่อบุคลากรและนักศึกษา เอกสารประกอบของกิจกรรม View Fullscreen

22. มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัยในสถานศึกษา เช่น ระบบแสงสว่าง ระบบระบายอากาศ ระดับความดังของเสียง เป็นต้น

คณะทันตแพทยศาสตร์มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมปลอดภัย  มีการวัดค่าความสว่างและความดังของเสียงในพื้นที่ต่าง ๆ ของอาคาร  มีการออกแบบอาคารให้มีระบบระบายอากาศ  อีกทั้งยังได้จัดให้มีพื้นที่สีเขียวบริเวณภายนอกอาคารพื้นที่พักคอย  เพื่อการผ่อนคลาย ข้อมูลประกอบของกิจกรรม   รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอาคาร  ปี 2560 เพิ่มพื้นที่สีเขียวและพื้นที่พักผ่อน การตรวจวัดคุณภาพน้ำดื่ม ตรวจเชื้อ ลีจิโอเนล่า (Legionella) ตรวจเช็คเชื้อลีจีเนล่า(Legionella) วันที่ 18 มีนาคม 2560 ตรวจเช็คเชื้อลีจีเนล่า(Legionella) โดย บ.เท็คแมน (ไทยแลนด์) จำกัด รายงานผลการวิเคราะห์ เดือน มีนาคม 2560 การวัดเสียง มาตรฐานเสียง แบบตรวจเช็คเสียง ผลการวัดเสียงภายในอาคาร  ภาพกิจกรรม : การวัดเสียงพื้นที่สำนักงานและพื้นที่คลินิก การวัดด้านแสง ด้านแสง รายงานการปฏิบัติงาน 1 เม.ย 2560 - 30 เม.ย.2560 หลอด LED ภาพกิจกรรม : การวัดแสง [เอกสารประกอบของกิจกรรม] View Fullscreen

23. มีมาตรการเพื่อความปลอดภัยกับสารเคมีในสถานศึกษาเหมาะสมและปลอดภัย

คณะทันตแพทยศาสตร์มีมาตรการเพื่อความปลอดภัยเกี่ยวกับการจัดเก็บสารเคมีในสถานศึกษาโดยใช้ระบบแจ้งจัดเก็บสารเคมีแบบออนไลน์ โดยมีผู้รับผิดชอบดูแลและแยกประเภทของสารเคมีก่อนส่งไปกำจัดตามกระบวนการที่ถูกต้องตามมาตรฐาน เอกสารประกอบของกิจกรรม View Fullscreen ของเสียอันตราย View Fullscreen

24. มีการรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาจากครู อาจารย์ นักเรียน และมีการนำไปปรับปรุงแก้ไข

คณะทันตแพทยศาสตร์มีช่องทางการรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะด้านความปลอดภัยหลากหลายช่องทาง เช่น รายงานอุบัติการณ์   กล่องรับเรื่องร้องเรียนถึงคณบดี  รายงานความเสี่ยง  เป็นต้น  โดยมีหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรงในการรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้านความปลอดภัย  และส่งต่อยังผู้รับผิดชอบเพื่อดำเนินการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขเป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจน เอกสารประกอบของกิจกรรม View Fullscreen รายงานอุบัติการณ์/ข้อร้องเรียน/ความเสี่ยง View Fullscreen

25. มีการจัดเก็บข้อมูลสถิติอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยในสถานศึกษา และการวางแผนป้องกันที่เหมาะสม

คณะทันตแพทยศาสตร์มีการจัดเก็บข้อมูลสถิติอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยภายในคณะ  โดยหน่วยบริการสุขภาพนักศึกษา  เพื่อนำไปวางแผนป้องกันให้เหมาะสมครบทุกเรื่อง [เอกสารประกอบของกิจกรรม] View Fullscreen สถิติปฐมพยาบาลนักศึกษาปี2560 View Fullscreen

26. มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสม

คณะทันตแพทยศาสตร์มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การรณรงค์ลดสูบบุหรี่  การรณรงค์ให้ออกกำลังกาย  การจัดนิทรรศการสร้างกระตุ้นจิตสำนึก  การประกวดชุดแต่งกายด้วยวัสดุเหลือใช้  ร่วมกิจกรรมวันความปลอดภัย ม.มหิดล เป็นต้น ข้อมูลประกอบของกิจกรรม รณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก และลดการสูบบุหรี่ การรณรงค์ให้ออกกำลังกาย   นิทรรศการ R3 for dt green ภาพกิจกรรม : นิทรรศการ R3 for dt green กำหนดการจัดนิทัศการ R3 for DT Green โครงการนิทรรศการ R3 for DT Green [เอกสารประกอบของกิจกรรม] View Fullscreen

27. มีหนังสือ ตำรา หรือมาตรฐานเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้าและการเรียนรู้ของบุคลากร

คณะทันตแพทยศาสตร์ได้รวบรวมหนังสือหรือคู่มือในด้านความปลอดภัยต่างๆ เช่น คู่มือการปฏิบัติการป้องกันและระงับภัยพิบัติ  คู่มือการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ไว้ในเว็บไซต์ เพื่อให้ทุกคนได้ศึกษาค้นคว้าและเป็นแหล่งเรียนรู้อีกทั้งยังเข้าถึงได้สะดวก QR Code คู่มือการป้องกันภัยพิบัติ QR Code คู่มือความปลอดภัยอาชีวอนามัย [คู่มือการบริหารความปลอดภัย] View Fullscreen

28. มีมาตราการดูแลเพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง เช่น การจัดระบบจราจร การสวมหมวกกันน็อคหรือการดูแลยานพาหนะรับ-ส่ง ใบอนุญาตขับรถ เป็นต้น สำหรับนักเรียน/นักศึกษาในสถานศึกษา

คณะทันตแพทยศาสตร์มีประกาศหลักเกณฑ์การใช้และควบคุมรถยนต์ของคณะทันตแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2560 มีหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการดูแลยานพาหนะรับ-ส่ง  มีการดูแลยานพาหนะ  การต่อใบอนุญาต  การตรวจสภาพรถ  เป็นไปตามมาตรฐาน ข้อมูลประกอบของกิจกรรม ตรวจสภาพรถยนต์ ตารางตรวจเช็ครถ ตารางรถ บันทึกการใช้รถประจำวันของ พขร. บันทึกรายการซ่อม ประกันรถยนต์ มาตรการเพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง ของคณะฯ ประจำปี พ.ศ. 2560 ระเบียบการใช้รถ รายงานการตรวจสภาพรถก่อนออกปฏิบัติงาน [เอกสารประกอบของกิจกรรม] View Fullscreen

29. มีการสร้างความร่วมมือและกิจกรรมดำเนินการระหว่างชุมชน หรือผู้ปกครอง หรือหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในสถานศึกษา

คณะทันตแพทยศาสตร์มีการสร้างความร่วมมือและกิจกรรมดำเนินการระหว่างชุมชน  หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความปลอดภัย  เช่น  โครงการของหายได้คืน  โครงการจิตอาสา  โครงการออกหน่วยทันตกรรมชุมชน  โครงการรับบริจาคกล่องนมเพื่อสร้างหลังคาสีเขียว  โครงการประกวดหนูน้อยฟันดี  โครงการค่ายอาสาพัฒนา ข้อมูลประกอบของกิจกรรม   พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเปิดงานนิทรรศการ”เพื่อฟันที่คุณรัก” โครงการ ยุวทูตฟันดี ระยะที่ 2 ภาพกิจกรรม   โครงการของหายแล้วได้คืน กิจกรรมจิตอาสา “ทันตฯ มหิดล อาสาทำดีตามที่พ่อสอน ครั้งที่ 1” ณ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร ดูงานหลังคาสีเขียว บริจาคกล่องนม ขาเทียม ชุดชั้นใน ออกหน่วยทันตกรรมชุมชน [เอกสารประกอบของกิจกรรม] View Fullscreen

30. มีการจัดตั้งชมรมฯ และจัดตั้งคณะทำงานหรือคณะกรรมการเกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานศึกษา

คณะทันตแพทยศาสตร์จัดตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวกับความปลอดภัยเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัย โดยมีกิจกรรมการดำเนินการและมีการประเมินผลเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภาพ   ภาพกิจกรมม กิจกรรมที่ 1  การป้องกันและระงับอัคคีภัย กิจกรรมที่ 2  การอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) พร้อมขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับบริหาร และระดับหัวหน้างาน กิจกรรมที่ 3 งาน Safety Day MU Zero Accident  วันความปลอดภัย มหาวิทยาลัยมหิดล กิจกรรมที่  4  การซ้อมแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ เขตพื้นที่พญาไท  (BCM) [เอกสารประกอบของกิจกรรม] View Fullscreen ผู้รับผิดชอบด้านความปลอดภัย   View Fullscreen