17. มีห้องพยาบาลและอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในสถานศึกษา พร้อมผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน

โครงสร้างองค์กรของคณะทันตแพทยศาสตร์  ประกอบด้วย  หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงด้านบริการสุขภาพ คือ หน่วยบริการสุขภาพนักศึกษา  ซึ่งมีแพทย์เวรรับผิดชอบโดยมีภารกิจในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น  มีอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลและยาสามัญครบถ้วนและสถานที่ตั้งห้องพยาบาล ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 1 เอกสารประกอบของกิจกรรม View Fullscreen

18. มีมาตรการป้องกันการเกิดโรคระบาดหรือโรคติดต่อให้กับบุคลากร และมีการเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการเจ็บป่วย หรือโรคอันเนื่องจากการทำงานในสถานศึกษา

คณะทันตแพทยศาสตร์มีแนวทางการปฏิบัติคัดกรองผู้ป่วย ณ จุดคัดกรองโรงพยาบาลทันตกรรม  สำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทันตกรรม/พยาบาล เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดโรคระบาดหรือโรคติดต่อกับบุคลากร  และมีมาตรการป้องกันการเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการเจ็บป่วย หรือโรคอันเนื่องมากจากการทำงาน   ข้อมูลประกอบของกิจกรรม   ระเบียบแนวปฏิบัติ (System Procedure) เรื่อง Standard Precautions ระเบียบแนวปฏิบัติ (System Procedure) เรื่อง การทำลายเชื้อและทำให้ปราศจากเชื้อของอุปกรณ์ทางการแพทย์ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคัดกรอง  แนวปฏิบัติแยกผู้ป่วย รพ.ทันตกรรม  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ รวมระเบียบปฏิบัติ แนวปฏิบัติ และข้อบังคับ สำหรับการปฏิบัติงานของบุคลากร 2560 เอกสารประกอบของกิจกรรม View Fullscreen  

19. มีห้องส้วม (ที่ถ่ายอุจจาระ และที่ถ่ายปัสสาวะ) และอ่างล้างมือ สำหรับนักเรียน/นักศึกษา แยกชาย-หญิงที่พอเพียง

คณะทันตแพทยศาสตร์ มีห้องถ่ายอุจจาระชายจำนวน 159 ห้อง หญิงจำนวน 195 ห้อง  ที่ถ่ายปัสสาวะชายจำนวน 175 ห้อง  อ่างล้างมือชายจำนวน 120  อ่าง  หญิงจำนวน 150 อ่าง  โดยได้คำนวณตามเกณฑ์ที่กำหนดตามพระราชบัญญัติ พ.ศ.2522 ซึ่งเพียงพอต่อบุคลากรและนักศึกษา เอกสารประกอบของกิจกรรม View Fullscreen

20. มีการจัดน้ำดื่มที่สะอาด ที่ล้างมือที่ถูกสุขลักษณะ เพื่อให้บุคลากรได้ใช้ก่อนการรับประทานอาหาร หรือดื่มเครื่องดื่ม

คณะทันตแพทยศาสตร์มีจุดให้บริการน้ำดื่มสะอาดจำนวน  16 จุด  ที่ล้างมือที่ถูกสุขลักษณะจำนวน  270 อ่าง  เพื่อให้บุคลากรได้ใช้ก่อนรับประทานอาหารและดื่มเครื่องดื่ม  ซึ่งมีจำนวนเพียงพอสอดคล้องตามเกณฑ์ที่กำหนด เอกสารประกอบของกิจกรรม View Fullscreen

21. มีการจัดที่รับประทานอาหาร และที่พักที่เหมาะสม และถูกสุขลักษณะ

คณะทันตแพทยศาสตร์มีศูนย์อาหาร 2 แห่งและพื้นที่นั่งพักบริเวณต่าง ๆ เช่น  ลานอเนกประสงค์  ที่พักใต้อาคาร  (รวมจำนวนกว่า 1,000 ที่นั่ง)  ซึ่งเหมาะสมต่อบุคลากรและนักศึกษาถูกสุขลักษณะ  มีความสะอาด  และเพียงพอต่อบุคลากรและนักศึกษา เอกสารประกอบของกิจกรรม View Fullscreen

22. มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัยในสถานศึกษา เช่น ระบบแสงสว่าง ระบบระบายอากาศ ระดับความดังของเสียง เป็นต้น

คณะทันตแพทยศาสตร์มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมปลอดภัย  มีการวัดค่าความสว่างและความดังของเสียงในพื้นที่ต่าง ๆ ของอาคาร  มีการออกแบบอาคารให้มีระบบระบายอากาศ  อีกทั้งยังได้จัดให้มีพื้นที่สีเขียวบริเวณภายนอกอาคารพื้นที่พักคอย  เพื่อการผ่อนคลาย ข้อมูลประกอบของกิจกรรม   รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอาคาร  ปี 2560 เพิ่มพื้นที่สีเขียวและพื้นที่พักผ่อน การตรวจวัดคุณภาพน้ำดื่ม ตรวจเชื้อ ลีจิโอเนล่า (Legionella) ตรวจเช็คเชื้อลีจีเนล่า(Legionella) วันที่ 18 มีนาคม 2560 ตรวจเช็คเชื้อลีจีเนล่า(Legionella) โดย บ.เท็คแมน (ไทยแลนด์) จำกัด รายงานผลการวิเคราะห์ เดือน มีนาคม 2560 การวัดเสียง มาตรฐานเสียง แบบตรวจเช็คเสียง ผลการวัดเสียงภายในอาคาร  ภาพกิจกรรม : การวัดเสียงพื้นที่สำนักงานและพื้นที่คลินิก การวัดด้านแสง ด้านแสง รายงานการปฏิบัติงาน 1 เม.ย 2560 - 30 เม.ย.2560 หลอด LED ภาพกิจกรรม : การวัดแสง [เอกสารประกอบของกิจกรรม] View Fullscreen

23. มีมาตรการเพื่อความปลอดภัยกับสารเคมีในสถานศึกษาเหมาะสมและปลอดภัย

คณะทันตแพทยศาสตร์มีมาตรการเพื่อความปลอดภัยเกี่ยวกับการจัดเก็บสารเคมีในสถานศึกษาโดยใช้ระบบแจ้งจัดเก็บสารเคมีแบบออนไลน์ โดยมีผู้รับผิดชอบดูแลและแยกประเภทของสารเคมีก่อนส่งไปกำจัดตามกระบวนการที่ถูกต้องตามมาตรฐาน เอกสารประกอบของกิจกรรม View Fullscreen ของเสียอันตราย View Fullscreen

24. มีการรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาจากครู อาจารย์ นักเรียน และมีการนำไปปรับปรุงแก้ไข

คณะทันตแพทยศาสตร์มีช่องทางการรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะด้านความปลอดภัยหลากหลายช่องทาง เช่น รายงานอุบัติการณ์   กล่องรับเรื่องร้องเรียนถึงคณบดี  รายงานความเสี่ยง  เป็นต้น  โดยมีหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรงในการรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้านความปลอดภัย  และส่งต่อยังผู้รับผิดชอบเพื่อดำเนินการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขเป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจน เอกสารประกอบของกิจกรรม View Fullscreen รายงานอุบัติการณ์/ข้อร้องเรียน/ความเสี่ยง View Fullscreen

25. มีการจัดเก็บข้อมูลสถิติอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยในสถานศึกษา และการวางแผนป้องกันที่เหมาะสม

คณะทันตแพทยศาสตร์มีการจัดเก็บข้อมูลสถิติอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยภายในคณะ  โดยหน่วยบริการสุขภาพนักศึกษา  เพื่อนำไปวางแผนป้องกันให้เหมาะสมครบทุกเรื่อง [เอกสารประกอบของกิจกรรม] View Fullscreen สถิติปฐมพยาบาลนักศึกษาปี2560 View Fullscreen

26. มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสม

คณะทันตแพทยศาสตร์มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การรณรงค์ลดสูบบุหรี่  การรณรงค์ให้ออกกำลังกาย  การจัดนิทรรศการสร้างกระตุ้นจิตสำนึก  การประกวดชุดแต่งกายด้วยวัสดุเหลือใช้  ร่วมกิจกรรมวันความปลอดภัย ม.มหิดล เป็นต้น ข้อมูลประกอบของกิจกรรม รณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก และลดการสูบบุหรี่ การรณรงค์ให้ออกกำลังกาย   นิทรรศการ R3 for dt green ภาพกิจกรรม : นิทรรศการ R3 for dt green กำหนดการจัดนิทัศการ R3 for DT Green โครงการนิทรรศการ R3 for DT Green [เอกสารประกอบของกิจกรรม] View Fullscreen