7.มีการอบรมเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่บุคลากรในสถานศึกษา

คณะทันตแพทยศาสตร์จัดกิจกรรม การช่วยฟื้นคืนชีพสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และนักศึกษาหลังปริญญา Basic Life Support (Provider) ประจำปี 2560 โดยคณะอนุกรรมการองค์กรแพทย์และทันตแพทย์ทางด้านวิชาการ จัดขึ้นเมื่อครั้งที่ 1/2560 ระหว่างวันที่ 23 –24 พฤษภาคม 2560 ครั้งที่ 2/2560 ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2560 การอบรมช่วยฟื้นคืนชีพระดับ Basic Life Support ระยเวลาการอบรมครึ่งวัน ในหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้น พื้นฐานสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ (BLS Provider for HCP) และหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน ทั่วไป (BLS Provider for Non-HCP) ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2560 ภาคเช้า เวลา 8.15 – 12.00…

8. มีโครงการหรือการดำเนินการเพื่อรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสถานศึกษาที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ

8.1 การดำเนินงานเพื่อรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย คณะได้ดำเนินการเรื่องของการกำจัดแมลงต่างๆ เช่น กำจัด มด แมลงสาบ ยุง หนูและปลวก เป็นประจำทุกเดือน โดยได้ตั้งงบเพื่อใช้ในการจัดจ้างบริษัทภายนอกเข้ามาดำเนินการ 8.2 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้สมัครเข้าร่วมโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2560 โดยวันที่ 6 มิถุนายน 2560 คณะกรรมการได้เข้าตรวจเยี่ยมและประเมินผลการดำเนินโครงการ โดยคณะทันตแพทยศาสตร์ ได้รับรางวัลสำนักงานสีเขียวระดับดีเยี่ยม (Gold) จากกรมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 8.3 คณะทันตแพทยศาสตร์ได้ดำเนินงานเพื่อรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ทั้งภายในพื้นที่อาคาร ห้องเรียน ห้องประชุม สำนักงาน ห้องน้ำ ศูนย์อาหาร พื้นที่ส่วนกลาง และบริเวณพื้นที่ภายนอกอาคาร โดยว่าจ้างบริษัททำความสะอาดเพื่อดำเนินการตามมาตรฐาน Green Office 8.4 คณะทันตแพทยศาสตร์ได้มีแผนการบำรุงรักษาและความสะอาดระบบเครื่องปรับอากาศประจำเดือน/ปี โดยว่าจ้างบริษัทผู้ชำนาญงานเข้ามาดำเนินการ โครงการ สำนักงานสีเขียว โครงการ 5ส มหาลัยวิทยาลัย สัญญาจ้างล้างแอร์…

9. มีการดูแล สำรวจหรือตรวจสอบ ความปลอดภัยในสถานศึกษา โดยกำหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนรวมทั้งนำผลไปปรับปรุงแก้ไข

9.1 คณะทันตแพทยศาสตร์จัดเวรยามรักษาความปลอดภัยประจำจุดครอบคลุมทุกพื้นที่และสำรวจตรวจสอบพื้นที่ตลอด 24 ชั่วโมง โดยจัดเจ้าหน้าที่ รปภ. คณะ ดูแลภายในอาคาร ภายนอกอาคารและว่าจ้างองค์การทหารผ่านศึกดูแลด้านการจราจรและบริเวณทางเข้า – ออก 9.2 คณะทันตแพทยศาสตร์ ใช้ระบบกล้องวงจรปิดในการสอดส่องดูแลรักษาความปลอดภัย (กล้องจำนวน 220 ตัว) ตลอด 24 ชั่วโมง อีกทั้งหน่วยรักษาความปลอดภัยฯ ได้จัดทำเพจโครงการของหายได้คืนเพื่อเป็นช่องทางในการสืบค้นของหายสำหรับบุคลากร นักศึกษา และผู้รับบริการ 9.3 จัดให้มีการประชุมหัวหน้าชุดและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทุกสัปดาห์ (วันพุธ) เพื่อนำผลมาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางานด้านความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 9.4 การบริหารจัดการที่จอดรถ โดยใช้ระบบคีย์การ์ดและไม้กั้นรถอัตโนมัติเพื่อการตรวจสอบการผ่านเข้า – ออก ของยานพาหนะ 9.5 อำนวยความสะดวกด้านการจราจรเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากร นักศึกษาและผู้รับบริการ 9.6 มีแผนการสำรวจตรวจสอบค้นหาจุดพื้นที่เสี่ยงภัย และค้นหาสัตว์มีพิษ สัตว์เลื้อยคลานที่เป็นอันตราย เอกสารประกอบของกิจกรรม View Fullscreen

10.มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายของเครื่องจักร เครื่องมือ (Safeguard) ในสถานศึกษา อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ เช่น ฝาครอบใบเลื่อย ชุดเฟือง ฝาครอบใบมีดเครื่องตัดหญ้า หรืออุปกรณ์ช่างต่าง ๆ เป็นต้น

10.1 จัดให้มีการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันตนเอง (Personal Protective Equipment : PPE) เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อของนักศึกษาทันตแพทย์ เช่น การสวมถุงมือ การสวมแมสค์ การสวมเสื้อคลุม หน้ากาก หมวก เป็นต้น 10.2 การดูแลและควบคุมสิ่งแวดล้อม (Environmental Cleaning) เลือกใช้วัสดุปกคลุมพื้นผิวที่จะมีการปนเปื้อนในระหว่างการบำบัดรักษา โดยเฉพาะพื้นผิวที่ทำความสะอาดได้ยากเช่น ด้ามจับโคมไฟส่องปาก หัวดูดน้ำลาย ด้ามหัวขูดหินปูน ปุ่มปรับเก้าอี้ เป็นต้น การทำความสะอาดและทำลายเชื้อบนพื้นผิวที่มีการปนเปื้อนด้วยสารเคมีสำหรับทำความสะอาดและทำลายเชื้อพื้นผิว และควรสวมถุงมือก่อนการทำความสะอาดทุกครั้ง 10.3 จัดให้มีการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันตนเองในห้องปฏิบัติการ (Personal Protective Equipment : PPE)สำหรับนักศึกษาช่างทันตกรรมในขณะที่เรียนในห้องปฏิบัติการ เช่น หน้ากาก หมวก เป็นต้น 10.4 จัดให้มีชุดป้องกันอัคคีภัย (SCBA) สำหรับนักผจญเพลิงของคณะทันตแพทยศาสตร์ 10.5 จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันงานช่างซ่อมบำรุง เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน เอกสารประกอบของกิจกรรม View Fullscreen

11. มีระบบป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ารั่ว หรือการต่อสายดินในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

ระบบไฟฟ้าประจำอาคารต่าง ๆ ของคณะทันตแพทยศาสตร์ ออกแบบให้มีระบบการต่อสายดินเพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่ว  มีสวิทซ์ตัดวงจรอัตโนมัติและฉนวนป้องกันไฟฟ้า  เต้ารับทุกจุดมีสายกราวด์  อีกทั้งมีการตรวจสอบบำรุงรักษาประจำปี  โดยมีผลการตรวจสอบระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้าเพื่อให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย อีกทั้ง ยังมีระบบสำรองไฟฟ้าในกรณีไฟฟ้าดับ ข้อมูลประกอบของกิจรรม   ดูแลรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ผังระบบไฟฟ้า ดูแลรักษาตู้ MDB   รายงานการจ้างบริการบารุงรักษา ระบบตู้เมนไฟฟ้า MDB แบบฟอร์มรายงานการปฏิบัติงาน MDB (25-1-60) รูปการปฏิบัติงานประจาวัน ภาพกิจกรรม : ดูแลรักษาตู้ MDB ดูแลรักษาหม้อแปลง   รูปการปฏิบัติงานประจาวัน 25 มกราคม 2560 รายงานการปฏิบัติงาน วันที่ 25 มกราคม 2560 จ้างบริการบำรุงรักษาเมนไฟฟ้าแรงสูง สวิทช์เกียร์ ภาพกิจกรรม : ดูแลรักษาหม้อแปลง [เอกสารประกอบของกิจกรรม] View Fullscreen

12. มีระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา เช่น ถังดับเพลิง สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ เป็นต้น รวมทั้งการตรวจสอบและการบำรุงรักษาระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยที่ชัดเจน

คณะทันตแพทยศาสตร์  มีระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยอย่างครบถ้วน ครอบคลุมทุกพื้นที่ ได้แก่  ถังดับเพลิงประเภทต่าง ๆ  สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้  ระบบสปริงเกอร์  ระบบ FM200 การเก็บวัตถุไวไฟ  การจัดเก็บของเสียติดไฟ  ระบบป้องกันฟ้าผ่า  โดยมีการตรวจสอบบำรุงรักษาระบบให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยตามรอบการตรวจเช็คบำรุงรักษา เอกสารประกอบของกิจกรรม View Fullscreen

13. มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษาที่ชัดเจน

คณะทันตแพทยศาสตร์มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยที่มีความละเอียดชัดเจน  ครอบคลุมทุกเรื่อง ได้แก่  การตรวจตรา  การอบรม  การรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย  การดับเพลิง  การอพยพหนีไฟและการบรรเทาทุกข์ ข้อมูลประกอบของกิจกรรม คณะกรรมการป้องกันอัคคีภัย รวมเล่มคู่มือป้องกันภัยพิบัติ เอกสารประกอบของกิจกรรม View Fullscreen

14. มีการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นในสถานศึกษา

คณะทันตแพทยศาสตร์ จัดมีการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นแก่บุคลากรและนักศึกษา  โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ข้อมูลประกอบของกิจกรรม   การป้องกันและระงับอัคคีภัย โครงการป้องกันระงับอัคคีภัยและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจาปี 2561 จัดฝึกอบรมภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติดับเพลิง (ภาคสนาม) รายงานผลการดำเนินงาน เอกสารประกอบของกิจกรรม View Fullscreen

15. มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟในสถานศึกษาประจำปี

คณะทันตแพทยศาสตร์จัดให้มีการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟในวันที่ 13  ธันวาคม 2560  จำนวน 898 คน ข้อมูลประกอบของกิจกรรม   จัดฝึกอบรมภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติดับเพลิง รายชื่อผู้เข้าร่วมซ้อมอพยพหนีไฟ วันที่  13 ธ.ค. 2560 รายชื่อผู้เข้าร่วมซ้อมอพยพหนีไฟ วันที่  29 พ.ย. 2560 รายงานผลการดำเนินงาน รายงานผลการฝึกอบรมซ้อมอพยพหนีไฟ (บ.ลีดเดอร์ ไฟร์ เซฟตี้ จำกัด) ภาพกิจกรรม : บรรยายกาศอบรมภาคสนาม การซ้อมอพยพหนีไฟ รายงานผลการดำเนินงาน โครงการป้องกันระงับอัคคีภัยและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปีงบประมาณ 2561 [เอกสารประกอบของกิจกรรม] View Fullscreen

16. มีการฝึกซ้อมตามข้อ 15 โดยใช้หน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ หรือหน่วยงานที่ได้รับรองเป็นผู้ฝึกสอน

คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้ว่าจ้างบริษัท ลีดเดอร์ ไฟร์ เซฟตี้ จำกัด ซึ่งเป็นหน่วยงานฝึกอบรมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟตามกฎกระทรวง  โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานรับรอง เอกสารประกอบของกิจกรรม View Fullscreen รายงานการฝึกอบรม การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟ View Fullscreen