28. มีมาตราการดูแลเพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง เช่น การจัดระบบจราจร การสวมหมวกกันน็อคหรือการดูแลยานพาหนะรับ-ส่ง ใบอนุญาตขับรถ เป็นต้น สำหรับนักเรียน/นักศึกษาในสถานศึกษา

คณะทันตแพทยศาสตร์มีประกาศหลักเกณฑ์การใช้และควบคุมรถยนต์ของคณะทันตแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2560 มีหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการดูแลยานพาหนะรับ-ส่ง  มีการดูแลยานพาหนะ  การต่อใบอนุญาต  การตรวจสภาพรถ  เป็นไปตามมาตรฐาน ข้อมูลประกอบของกิจกรรม ตรวจสภาพรถยนต์ ตารางตรวจเช็ครถ ตารางรถ บันทึกการใช้รถประจำวันของ พขร. บันทึกรายการซ่อม ประกันรถยนต์ มาตรการเพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง ของคณะฯ ประจำปี พ.ศ. 2560 ระเบียบการใช้รถ รายงานการตรวจสภาพรถก่อนออกปฏิบัติงาน [เอกสารประกอบของกิจกรรม] View Fullscreen

29. มีการสร้างความร่วมมือและกิจกรรมดำเนินการระหว่างชุมชน หรือผู้ปกครอง หรือหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในสถานศึกษา

คณะทันตแพทยศาสตร์มีการสร้างความร่วมมือและกิจกรรมดำเนินการระหว่างชุมชน  หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความปลอดภัย  เช่น  โครงการของหายได้คืน  โครงการจิตอาสา  โครงการออกหน่วยทันตกรรมชุมชน  โครงการรับบริจาคกล่องนมเพื่อสร้างหลังคาสีเขียว  โครงการประกวดหนูน้อยฟันดี  โครงการค่ายอาสาพัฒนา ข้อมูลประกอบของกิจกรรม   พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเปิดงานนิทรรศการ”เพื่อฟันที่คุณรัก” โครงการ ยุวทูตฟันดี ระยะที่ 2 ภาพกิจกรรม   โครงการของหายแล้วได้คืน กิจกรรมจิตอาสา “ทันตฯ มหิดล อาสาทำดีตามที่พ่อสอน ครั้งที่ 1” ณ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร ดูงานหลังคาสีเขียว บริจาคกล่องนม ขาเทียม ชุดชั้นใน ออกหน่วยทันตกรรมชุมชน [เอกสารประกอบของกิจกรรม] View Fullscreen

30. มีการจัดตั้งชมรมฯ และจัดตั้งคณะทำงานหรือคณะกรรมการเกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานศึกษา

คณะทันตแพทยศาสตร์จัดตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวกับความปลอดภัยเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัย โดยมีกิจกรรมการดำเนินการและมีการประเมินผลเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภาพ   ภาพกิจกรมม กิจกรรมที่ 1  การป้องกันและระงับอัคคีภัย กิจกรรมที่ 2  การอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) พร้อมขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับบริหาร และระดับหัวหน้างาน กิจกรรมที่ 3 งาน Safety Day MU Zero Accident  วันความปลอดภัย มหาวิทยาลัยมหิดล กิจกรรมที่  4  การซ้อมแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ เขตพื้นที่พญาไท  (BCM) [เอกสารประกอบของกิจกรรม] View Fullscreen ผู้รับผิดชอบด้านความปลอดภัย   View Fullscreen

1.1 คณะทันตแพทยศาสตร์ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา เข้าร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศล และพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยนิมนต์พระสงฆ์จากวัดจอมสุดารามทำพิธี ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560

1.2 คณะทันตแพทยศาสตร์ จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต และบริการทางทันตกรรม ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา เข้าร่วมในกิจกรรม โดยมีพิธี ณ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา และให้บริการทางทันตกรรม ณ คลินิกต่างๆ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2560

1.3 คณะทันตแพทยศาสตร์จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

1.3 คณะทันตแพทยศาสตร์จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีคณบดี  รองคณบดีฝ่ายต่าง ๆ พร้อมบุคลากร ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีปฏิบัติธรรม สวดมนต์ นั่งสมาธิ เจริญสติภาวนา จำนวน 12 ครั้ง โดยนิมนต์พระจากวัดญาณเวศกวัน นำสวดมนต์ ณ ห้องพระพุทธเทพทันตราช ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560

1.4 พิธีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ซึ่งเป็นวันพ่อแห่งชาติและวันชาติ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้

1.4 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิงวรานันท์ บัวจีบ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมในพิธีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ซึ่งเป็นวันพ่อแห่งชาติและวันชาติ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ ณ พิพิธภัณฑ์สิรินธรทันตพิพิธ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

1.5 คณะทันตแพทยศาสตร์ ส่งมอบดอกไม้จันทน์ จำนวน 10,569 ดอก เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

1.5 คณะทันตแพทยศาสตร์ ส่งมอบดอกไม้จันทน์ จำนวน 10,569 ดอก เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แก่สำนักงานเขตราชเทวี วันที่ 27 กันยายน 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงวิภาดา เลิศฤทธิ์ รองคณบดี และ รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงสุวรรณี ลัภนะพรลาภ รองคณบดีฝ่ายความร่วมมือและเครือข่าย เป็นตัวแทนส่งมอบดอกไม้จันทน์จากจิตอาสา ได้แก่ ทันตแพทย์ นักศึกษา บุคลากร และประชาชน จำนวนทั้งสิ้น 10,569 ดอก เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรโดยมีนาย ธีรยุทธ ภูมิภักดิ์ ผู้อำนวยการเขตราชเทวี รับมอบดอกไม้จันทร์ ณ สำนักงานเขตราชเทวี กรุงเทพฯ

1.6 การประกวดวาดภาพระบายสีร่วมเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หัวข้อ ฟันดีทั่วหล้า เมตตาทั่วไทย ในหลวงรัชกาลที่ 9

วันที่ 7 มิถุนายน 2560 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดนิทรรศการและมอบรางวัลประกวดวาดภาพระบายสี “ฟันดีทั่วหล้า พระเมตตาทั่วไทย ในหลวงรัชกาลที่ 9” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อร่วมเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงห่วงใยปัญหาสุขภาพช่องปากและฟันของประชาชนชาวไทย โดยนักเรียนที่ชนะการประกวดระดับประถมศึกษาตอนปลาย ได้แก่ ด.ญ.อารียา เพ็งทำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่ 120ฯ จังหวัดเลย และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่ นางสาว กฤชกานต์ พิลาคง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนนวมินทราชูทิศบดินทรเดชา กรุงเทพมหานคร ได้รับโล่และประกาศนียบัตรพร้อมทุนการศึกษา โดยมีนักเรียนให้ความสนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดกว่า 114 ราย ณ สิรินธรทันตพิพิธ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล