1.มีนโยบายความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นลายลักษณ์อักษร และมีการประกาศนโยบายให้เห็นชัดเจน

คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้ประกาศเป็นนโยบาย ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ขึ้นเมื่อ วันที่ 20 เมษายน 2560 เพื่อความห่วงใยและตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลากร  นักศึกษาและผู้มาใช้บริการ [เอกสารประกอบของกิจกรรม]   View Fullscreen นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย View Fullscreen

2.มีแผนงานและงบประมาณดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาที่ชัดเจน

คณะทันตแพทยศาสตร์ได้กำหนดแผนงานดำเนินการด้านความปลอดภัย ที่ระบุรายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ และผู้รับผิดชอบ ที่ชัดเจน ซึ่งระบุวันที่ที่ลงนามอนุมัติหรือรับรองโดยผู้บริหารและดังนี้ งานจ้างบริการตรวจเช็คบำรุงรักษา ประจำปีงบประมาณ 2560 ซึ่งงานกายภาพและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้รับผิดชอบในการดูแล บำรุงรักษาระบบต่างๆประจำอาคาร รวมไปถึงเครื่องมือทางด้านทันตกรรมและเครื่องมือแพทย์ รวมทั้งสิ้น 38 รายการ รวมเป็นเงิน 15,616,28 บาท งบประมาณในการจัดทำโครงการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม โดยได้ประมาณในการดำเนินงาน ปี พ.ศ 2560 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,760,000 บาท ตามเอกสารแจ้งผลพิจารณางบประมาณรายจ่าย ปี 2560 โครงการอบรมการฝึกทบทวนการดับเพลิงในอาคารขั้นสูง วันที่ 5 พฤศจิกายน 2560 โดยคณะฯส่งทีมผจญเพลิงเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้จำนวน 20 คน ใช้งบประมาณในการจัดอบรม 160,000 บาท 1.จัดจ้างแม่บ้านทำความสะอาด รูปทำความสะอาดแม่บ้าน รูปอบรมแม่บ้าน สัญญาจ้างแม่บ้าน 2.งบบำรุงรักษา งานจ้างตรวจเช็คบำรุงรักษา ตารางสรุปความต้องการขอใช้งบประมาณ 2560 3.งบโครงการ โครงการบอลคลีนนิ่งอาคาร ทันตฯ ม.มหิดล งบประมาณ…

3.มีบุคลากรผู้ดูแลรับผิดชอบ ด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาที่ชัดเจน

คณะทันตแพทยศาสตร์ได้มีคำสั่งแต่งตั้งบุคลากรและมีหน้าที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทำงาน ระดับต่าง ๆ ดังนี้ ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร จำนวน 18  คน ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน จำนวน 65 คน ลงนามโดย คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์  ณ  วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 [เอกสารประกอบของกิจกรรม] View Fullscreen View Fullscreen View Fullscreen

4.มีคณะทำงานหรือคณะกรรมการความปลอดภัยในสถานศึกษาที่ชัดเจน

คณะทันตแพทยศาสตร์ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการความปลอดภัย     อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมและคณะทำงานโดยลงนามคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ วันที่ 27 มีนาคม 2560 [เอกสารประกอบของกิจกรรม] View Fullscreen ผู้รับผิดชอบด้านความปลอดภัย View Fullscreen

5.มีกฎระเบียบหรือคู่มือ/แนวทางว่าด้วยความปลอดภัยในสถานศึกษาที่เหมาะสม

คณะทันตแพทยศาสตร์ได้นำกฏระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการควบคุมการใช้รถยนต์มาเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในสถานศึกษา นอกจากนั้นยังได้จัดทำคู่มือการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน คู่มือการปฏิบัติการป้องกันและระงับภัยพิบัติ ข้อมูลประกอบของกิจกรรม ระเบียบการใช้รถ รวมเล่มคู่มือป้องกันภัยพิบัติ  บทที่ 1-7 คู่มือการบริหารความปลอดภัย [เอกสารประกอบของกิจกรรม] View Fullscreen

6.บุคลากรทุกระดับ เช่น อาจารย์ ผู้บริหาร ลูกจ้าง ได้รับการอบรมให้มีความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานศึกษา ตามแผนงานที่กำหนด

คณะทันตแพทยศาสตร์ได้จัดอบรมอัคคีภัยเบื้องต้นแก่บุคลากรภาคทฤษฎีเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 โดยมีผู้มาร่วมเป็นจำนวน 460 คน และวันที่ 6 ธันวาคม 2560 มีผู้มาร่วมจำนวน 434 คน  ภาคปฏิบัติเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 มีผู้มาร่วม 898 คน ข้อมูลประกอบของกิจกรรม   รายงานผลการดำเนินงาน รายงานการฝึกอบรม การฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ [เอกสารประกอบของกิจกรรม] View Fullscreen