การประชุมประสานงานด้านเว็บไซต์ของแต่ละภาควิชา

การประชุมประสานงานด้านเว็บไซต์ของแต่ละภาควิชา ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2560 เวลา 12.00 – 14.00 น. ณ ห้องประชุม B6 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

พิธีปิดโครงการทุนฝึกอบรมระยะสั้น IDCMR Scholarship 2018

พิธีปิดโครงการทุนฝึกอบรมระยะสั้น IDCMR Scholarship 2018   เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 ศาสตราจารย์ ดร. ทพญ. วรานันท์ บัวจีบ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะกรรมการประจำคณะ เข้าร่วมพิธีปิดโครงการทุนอบรมระยะสั้น IDCMR Scholarship 2018 โดยบุคลากรและนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมทุนฝึกอบรมระยะสั้น จำนวน ๗ คน จากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยต่างๆ ที่เป็นสมาชิกในกลุ่มความร่วมมือทางทันตแพทย์ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง หรือ IDCMR (International Dental Collaboration of Mekong River Region) ได้กล่าวแสดงความรู้สึกที่ได้เข้าร่วมโครงการ ระหว่างวันที่ 14 สิงหาคม - 14 กันยายน 2561 หลังจากนั้น ศาสตราจารย์ ดร. ทพญ. วรานันท์ บัวจีบ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มอบใบประกาศนียบัตร แก่ผู้รับทุนดังกล่าว

พิธีเปิดศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิง จีรภัทร จันทรัตน์ รองหัวหน้าภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์ ผู้แทนคณะทันตแพทยศาสตร์ เข้าร่วม พิธีเปิดศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ และงานแถลงข่าว “ความร่วมมือในการพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์” พร้อมพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้รับเกียรติจาก เภสัชกร ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์, ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, ศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ขอบคุณภาพจาก เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหิดล