อบรมแนวทางปฏิบัติซักซ้อมความเข้าใจวินิจฉัยปัญหา ข้อหารือ ด้านการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงวรานันท์ บัวจีบ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดการอบรมและมอบของที่ระลึกแก่วิทยากร ในการอบรมแนวทางปฏิบัติซักซ้อมความเข้าใจวินิจฉัยปัญหา ข้อหารือ ด้านการจัดซื้อจัดจ้างฯ แก่ผู้แทนจากคลินิก และหน่วยงานภายในคณะฯ จัดโดยงานพัสดุ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทันตแพทย์หญิงกัลยา ยันต์พิเศษ รองคณบดีฝ่ายการคลังและพัสดุ เข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม 302 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)

งานมหกรรมคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล MAHIDOL QUALITY FAIR 2018

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงานมหกรรมคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล MAHIDOL QUALITY FAIR 2018 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงวรางคณา ชิดช่วงชัย รองคณบดีฝ่ายการศึกษา และรองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์ชูชัย อนันต์มานะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยบุคลากรเข้าร่วมงานและนำเสนอ Poster Presentation ในงาน MAHIDOL QUALITY FAIR 2018 จัดโดยมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “Value People : คุณค่าคน คุณค่างาน” MAHIDOL QUALITY FAIR 2018 เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพ ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

A visit from Dean Professor Phillip T. Marucha of OHSU School of Dentistry

A visit from Dean Professor Phillip T. Marucha of OHSU School of Dentistry   On October 16, 2018, Dean Prof. Dr. Waranun Buajeeb, Assoc. Prof. Dr. Rudee Surarit (Deputy Dean for Research), Asst. Prof. Pattarawadee Leelataweewud (Deputy Dean for Academic Affairs and International Education and Director of Mahidol International Dental School (MIDS)), Assoc. Prof. Dr.…