คณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนศรีอรุโณทัย จังหวัดระนองมาเยี่ยมชมสิรินธรทันตพิพิธ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561

คณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 90 คน จากโรงเรียนศรีอรุโณทัย จังหวัดระนอง เข้าทัศนศึกษา และเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์สิรินธรทันตพิพิธ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 คณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 90 คน จากโรงเรียนศรีอรุโณทัย จังหวัดระนอง เข้าทัศนศึกษาและเยี่ยมชมภายในพิพิธภัณฑ์สิรินธรทันตพิพิธ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ชั้น 1 อาคารเฉิลมพระเกียรติ 50 พรรษา ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ทางทันตแพทยศาสตร์แห่งแรกที่ทันสมัยที่สุดในเอเชีย ตามโครงการทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนศรีอรุโณทัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ได้รับทราบถึงประวัติความเป็นมาทางด้านทันตกรรม และเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศในการเรียนรู้จากห้องเรียน เป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองจากประสบการณ์ตรง ซึ่งจะทำให้นักเรียนเกิดความรู้ กล้าคิด กล้าตัดสินใจและแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องเหมาะสมต่อไป

งานประชุมวิชาการ The 8th Japan-Thailand-Korea Joint Symposium

ศ.ดร.ทพญ. วรานันท์ บัวจีบ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ผศ.ดร.ทพญ.จิรา กิติทรัพย์กาญจนา (หัวหน้าภาควิชารังสีวิทยาช่องปากและเเม็กซิลโลเฟเชียล) และ รศ.ดร.ทพญ.ศรัญญา ตันเจริญ (หัวหน้าภาควิชาเภสัชวิทยา) ได้เดินทางไปเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ The 8thJapan-Thailand-Korea Joint Symposium เรื่อง “Frontier Research in Dentistry” ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2561   โดยในการประชุมวิชาการครั้งนี้ ศ.ดร.ทพญ. วรานันท์ บัวจีบ ได้รับเกียรติเชิญให้เป็น Chair person ของการนำเสนอผลงาน Oral Presentation ในช่วงเช้าระหว่างเวลา 10.50 – 12.05 น. และสำหรับ ผศ.ดร.ทพญ.จิรา กิติทรัพย์กาญจนา นั้น ได้ร่วมบรรยายวิชาการในหัวข้อเรื่อง “Odontogenic: keratocyst: radiographic findings” และ รศ.ดร.ทพญ.ศรัญญา ตันเจริญ ได้ร่วมบรรยายในหัวข้อเรื่อง “Anthocyanins and their…

อบรมแนวทางปฏิบัติซักซ้อมความเข้าใจวินิจฉัยปัญหา ข้อหารือ ด้านการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงวรานันท์ บัวจีบ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดการอบรมและมอบของที่ระลึกแก่วิทยากร ในการอบรมแนวทางปฏิบัติซักซ้อมความเข้าใจวินิจฉัยปัญหา ข้อหารือ ด้านการจัดซื้อจัดจ้างฯ แก่ผู้แทนจากคลินิก และหน่วยงานภายในคณะฯ จัดโดยงานพัสดุ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทันตแพทย์หญิงกัลยา ยันต์พิเศษ รองคณบดีฝ่ายการคลังและพัสดุ เข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม 302 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)