คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับมอบรางวัลชนะเลิศ การประกวดประเภทโปสเตอร์ ในโครงการ Mahidol Energy Awards 2019 จากมหาวิทยาลัยมหิดล

คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับมอบรางวัลชนะเลิศ การประกวดประเภทโปสเตอร์ ในโครงการ Mahidol Energy Awards 2019 จากมหาวิทยาลัยมหิดล   เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัลชนะเลิศการประกวดโครงการ Mahidol Energy Awards 2019 โดยคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทโปสเตอร์ เรื่อง โครงการติดตั้งระบบ Auto Start-Stop และ Inverter บันไดเลื่อน โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิงวรานันท์ บัวจีบ คณบดี เข้ารับมอบรางวัล ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์นที รักษ์พลเมือง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล   ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดโดย กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้ส่วนงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ได้นำเอาเทคโนโลยีที่มีอยู่มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ ในด้านการอนุรักษ์พลังงาน…