งานประชุมวิชาการ “International Conference of Scientific and Odonto-Stomatology training 2019” ณ School of Odoto-Stomatology, Hanoi Medical University, Vietnam

งานประชุมวิชาการ “International Conference of Scientific and Odonto-Stomatology training 2019” ณ School of Odoto-Stomatology, Hanoi Medical University, Vietnam   ศ.ดร.ทพญ. วรานันท์ บัวจีบ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รศ.ดร.ทพ. ชูชัย  อนันต์มานะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ได้เดินทางไปเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ “International Conference of Scientific and Odonto-Stomatology training 2019" ณ School of Odoto-Stomatology, Hanoi Medical University, Vietnam เมื่อระหว่างวันที่ 4-6 ธันวาคม 2562 ซึ่งจัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปีของการก่อตั้ง School of…

บุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน และคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมจัดกิจกรรมเดินรณรงค์โครงการ “วันต่อต้านการทุจริตสากล” MU International Anti-Corruption Day

บุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน และคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมจัดกิจกรรมเดินรณรงค์โครงการ "วันต่อต้านการทุจริตสากล" MU International Anti-Corruption Day   วันที่ 9 ธันวาคม ของทุกปี องค์การสหประชาชาติ (UN) ได้กำหนดให้เป็นวันต่อต้านการทุจริตสากล (International Anti-Corruption Day) ตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดล มีนโนบายในการพัฒนาการบริหารจัดการองค์การที่มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักธรรมภิบาล และสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จึงได้กำหนดให้แต่ละส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมรณรงค์ดังกล่าวขึ้น โดยในปีนี้คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน และคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ในโครงการ "วันต่อต้านการทุจริตสากล" MU International Anti-Corruption Day ณ บริเวณลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก หน้าอาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์  ในวันที่ 9 ธันวาคม 2562  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงการทุจริต รวมทั้งผลกระทบที่เกิดจากการทุจริต และปลูกจิตสำนึกให้บุคลากร และนักศึกษา  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีระ กุศลสุข  (ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสวัสดิการและกิจการพิเศษคณะเวชศาสตร์เขตร้อน) …