ภาควิชาทันตกรรมเด็ก ร่วมกับศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมวิชาการ เรื่อง “A Day with Child-Parent-Dentist Triangle”

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2566 ศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย  เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ เรื่อง “A Day with Child-Parent-Dentist Triangle” จัดโดยภาควิชาทันตกรรมเด็ก ร่วมกับศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ  โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ อาจารย์ แพทย์หญิงลลิต  ลีลาทิพย์กุล บรรยายเรื่อง “Win the hearts of modern parents” วิธีการรับมือกับผู้ปกครองในยุคปัจจุบัน, รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงภัทรวดี  ลีลาทวีวุฒิ และอาจารย์ ทันตแพทย์หญิงวีริษฎา  ยิ้มเจริญ บรรยายเรื่อง “BMT Implementation: Scenario-based learning” เรียนรู้การจัดการพฤติกรรมจากกรณีศึกษาร่วมกัน, คุณมะเฟือง เรืองริน อักษรานุเคราะห์ นักจิตบำบัด บรรยายเรื่อง “Happy Triangle” ทำความรู้จักใจเขาใจเราสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์…

การอบรมเรื่อง “การจัดซื้อจัดจ้าง และความเสี่ยงในกระบวนการบริหารพัสดุของคณะทันตแพทยศาสตร์”

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ทพ.ยสวิมล คูผาสุข รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดการอบรมเรื่อง “การจัดซื้อจัดจ้าง และความเสี่ยงในกระบวนการบริหารพัสดุของคณะทันตแพทยศาสตร์” โดยได้รับเกียรติจาก นายสามารถ แสงรินทร์ นิติกรชำนาญการ กองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง และนางสาวณัฐพร จินดาวงศ์ นักวิชาการคลังปฏิบัติการ กองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุม 304 - 306 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง) จัดโดยหน่วยกฎหมาย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

การอบรมเรื่อง “ไขข้อสงสัย…เพื่อยกระดับความเข้าใจในกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิง ระวีวรรณ อารยะสันติภาพ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดการอบรมเรื่อง “ไขข้อสงสัย...เพื่อยกระดับความเข้าใจในกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พีรพัฒ โชคสุวัฒนสกุล อาจารย์พิเศษคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และที่ปรึกษาทันตแพทยสภา เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง) จัดโดยหน่วยกฎหมาย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

พิธีเปิดการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์ รุ่นที่ 25

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 ศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพททย์หญิงศิริรักษ์ นครชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการศึกษาหลังปริญญา เข้าร่วมในพิธีเปิดการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (รุ่นที่ 25)   ในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ ที่ปรึกษางานโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดการฝึกอบรมโดยมี นางอุรีรัชต์ เจริญโต อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ นายคำพัน อั่นลาวัน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำประเทศไทย และรองศาสตราจารย์ ดร. ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล, ร่วมกล่าวต้อนรับ ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องเธียเตอร์ อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ ชั้น…