คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาหลังปริญญา นักศึกษาทันตแพทย์ นักศึกษาช่างทันตกรรม และนักศึกษาผู้ช่วยทันตแพทย์ เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา โดยภายในงานประกอบด้วย ตัวแทนนักศึกษากล่าวคำขอขมาและคำไหว้ครู พิธีมอบพานไหว้ครูและพวงมาลัยแด่อาจารย์ ร้องเพลงเทิดพระคุณครู และพิธีเจิมตำรา   หลังจากนั้นประธานในพิธีให้โอวาทแก่นักศึกษา พิธีมอบรางวัลเรียนดีและประพฤติดี รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564   จากนั้นคณะผู้บริหาร คณาจารย์พร้อมด้วยตัวแทนนักศึกษาร่วมวางพานไหว้ครู และพวงมาลัยสักการะรูปปั้น ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ทันตแพทย์อิศระ ยุกตะนันทน์ ผู้เป็น “ครูคนแรก” ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ…

มูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล รับมอบเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา เพื่อร่วมสนับสนุนการศึกษาแก่นักศึกษา ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 ศาสตราจารย์คลินิก ดร.นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และประธานกรรมการบริหารมูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล เป็นประธานในพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาต่อเนื่องตลอดหลักสูตรแก่นักศึกษาของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 19 ราย  โดยมีคุณจรินทร์ สุมานนท์ คุณละออ ตั้งคารวคุณ และเพื่อนๆ รวม 19 ท่าน ณ ห้องผู้บริหาร ชั้น 17 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

การประเมินคุณภาพสถาบันฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 ศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพสถาบันฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรสาขาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสเข้าตรวจประเมินคุณภาพสถาบันฯ จากนั้น ศาสตราจารย์คลินิก ดร.ทันตแพทย์วิชญ  กาญจนะวสิต ผู้อำนวยหลักสูตรฯ ได้แนะนำหลักสูตรและสรุปผลการดำเนินงานแก่คณะอนุกรรมการ  คณะอนุกรรมการชี้แจงวัตถุประสงค์และวิธีการประเมินคุณภาพสถาบัน และอภิปรายซักถาม จากนั้นเป็นการสัมภาษณ์ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร ทันตแพทย์ประจำบ้าน ผู้ช่วยทันตแพทย์ ช่างทันตกรรม เจ้าหน้าที่ธุรการ และตรวจเยี่ยมสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน พร้อมประชุมสรุปผล และแจ้งผลการประเมิน ณ ห้องประชุมภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ ชั้น 15 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานเกษียณอายุราชการและอายุงาน ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 รองศาสตราจารย์ ทพ.ยสวิมล คูผาสุข รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานเกษียณอายุราชการและอายุงาน ประจำปี 2565 แก่ผู้เข้าร่วมงาน โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี เป็นประธานในพิธีและกล่าวเปิดงาน ซึ่งในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการและอายุงาน จำนวนทั้งสิ้น 9 ท่าน ได้แก่ ศาสตราจารย์คลินิก ทพ.นิวัต  อนุวงศ์นุเคราะห์, คุณระพีพรรณ  สุธีโอฬาร, คุณเพียงใจ  เจริญศักดิ์, คุณสมัญญา  ยิ้มถนอม, คุณสมเกียรติ  คูหเวโรจนปกรณ์, คุณจุฬาลักษณ์  บุญตา, คุณสุจิตรา  กลิ่นคล้าย, คุณกุลวดี  นวลตระกาล และคุณดอกรัก  เวชการ   ภายในงานมีการบรรเลงดนตรีไทย โดยชมรมดนตรีไทย การฉายวีดิทัศน์ความประทับใจแห่งเกียรติประวัติผู้เกษียณราชการและอายุงาน พิธีมอบเข็มที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการและอายุงาน และการแสดงมุทิตาจิตจากหน่วยงานต่างๆ พร้อมถ่ายภาพร่วมกัน ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร…

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับการตรวจประเมินรับรองมาตรฐาน Bangkok GREEN & CLEAN Hospital Plus (BKKGC+) จากสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 ศาสตราจารย์คลินิก ดร.นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ นายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย พร้อมด้วยคณะผู้ตรวจประเมินจากสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ในโอกาสเข้าตรวจประเมินรับรองมาตรฐาน Bangkok GREEN & CLEAN Hospital Plus (BKKGC+) ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลำดับถัดไป คุณกฤตติกา สายโส รองผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนบริการ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์  ได้นำเสนอการดำเนินการ Covid Free Setting ของโรงพยาบาลทันตกรรม แก่คณะกรรมการตรวจประเมินฯ จากนั้น รองศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์พิศลย์   เสนาวงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย กายภาพและสิ่งแวดล้อม นำเสนอข้อมูลการดำเนินงานภายใต้ Bangkok GREEN & CLEAN Hospital Plus (BKKGC+) ขององค์กร ต่อจากนั้นเป็นการเยี่ยมสำรวจพื้นที่ตามประเด็นงาน…