อาจารย์ประจำ สาขาวิชาสรีรวิทยา

 

ผศ. ดร.อารี วนสุนทรวงศ์

 

ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 

วุฒิการศึกษา : วท.บ. (กายภาพบำบัด), วท.ม. (สรีรวิทยา), ปร.ด. (สรีรวิทยา)

 

ความเชี่ยวชาญ : ประสาทสรีรวิทยา ประสาทวิทยา

 

E-mail address : aree.wan@mahidol.ac.th

 

ผลงานทางวิชาการ
View Fullscreen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment