ผู้ช่วยอาจารย์ ทพญ.อณิชา โกมลสิงห์สกุล

 

ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยอาจารย์

 

– พ.ศ. 2554 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ทบ.) เกียรตินิยมอันดับ 1
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

– พ.ศ. 2557 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาทันตกรรมหัตถการ
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

– พ.ศ. 2562 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมหัตถการ
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ความเชี่ยวชาญ : Operative Dentistry

 

หมายเลขโทรศัพท์ : 02-200-7825 ต่อ 36

 

EMAIL : anishy86@gmail.com

 

ผลงานทางวิชาการ

View Fullscreen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment