ในแต่ละปีนักศึกษาของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ผลิตผลงานวิจัย ทั้งในระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท ปริญญาเอก และประกาศนียบัตรหลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน ในจำนวนนี้มีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพหลายเรื่องมีการนำไปลงตีพิมพ์ในวารสารที่ยอมรับในวงวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ รวมทั้งมีการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ซึ่งเป็นการนำชื่อเสียงมาสู่คณะฯ ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการทำผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและเป็นเกียรติประวัติแก่นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษารวมทั้งหลักสูตร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงเห็นสมควรให้มีการจัดประกวดผลงานวิจัยนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment